Gair am DECIPHer

Mae DECIPHer, y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd, yn un o bum Canolfan Rhagoriaeth Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y Deyrnas Unedig (UKCRC) a gydlynir gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Mae DECIPHer yn bartneriaeth strategol rhwng Prifysgolion Caerdydd, Bryste ac Abertawe.

Arweinir y Ganolfan gan yr Athro Rona Campbell (Prifysgol Bryste) a’i chyd-gyfarwyddo gan yr Athro Simon Murphy (Prifysgol Caerdydd) a’r Athro Ronan Lyons (Prifysgol Abertawe).

School of Social Sciences, Cardiff University
029 208 79144

School of Social and Community Medicine, University of Bristol
+44 (0)117 928 7363
Centre for Health Information, Research and Evaluation, Swansea University
+44 (0)1792 513484


Mae DECIPHer yn datblygu, profi, gwerthuso a gweithredu ymyriadau cymhleth a pholisïau sy’n sicrhau gwelliannau cynaliadwy mewn iechyd a lles, ac yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio’n benodol ar iechyd plant a phobl ifanc.

Mae DECIPHer yn ganolfan flaenllaw o ymchwil iechyd y cyhoedd amlddisgyblaethol sy’n fethodolegol arloesol. Mae gan y Ganolfan hanes blaenorol cryf o weithio gyda phartneriaid o bolisi ac arferion iechyd y cyhoedd, ac o gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth cyffredinol sy’n ymwneud ag iechyd plant a phobl ifanc:

  1. Tybaco, alcohol a chyffuriau

  2. Gordewdra, gweithgarwch corfforol a diet

  3. Iechyd meddwl a lles

Rydym yn mynd i’r afael â’r materion hyn drwy bedair rhaglen ymchwil graidd:

Nervous

Mae’r gyntaf yn archwilio ymddygiadau aml-risg mewn pobl ifanc, a’r rhesymau y tu ôl i’r rhain, i ddatblygu ymyriadau cymhleth sy’n mynd i’r afael ag ymddygiadau aml-risg a’u hachosion.

 

schoolkids smiling

Mae’r ail yn ymchwilio i ddulliau sefydliadol o hyrwyddo iechyd mewn ysgolion a lleoliadau ieuenctid eraill.

 

 

Planisphæri Cœleste

Mae’r drydedd yn ceisio dod â dulliau ymlaen i ddatblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth. Mae ymchwil yn y rhaglen hon yn defnyddio hap-dreialon a dulliau gwerthuso eraill o ansawdd uchel i gynhyrchu tystiolaeth drylwyr sy’n ddefnyddiol i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau am iechyd y cyhoedd.

 

Mae’r bedwaredd yn canolbwyntio ar gysylltu data o ffynonellau gwahanol, a chynnal ‘arbrofion naturiol, i wella ein dealltwriaeth o benderfynyddion iechyd y boblogaeth.

 

I gael gwybod mwy am ein hymchwil ar faterion iechyd y cyhoedd allweddol, ewch i’n tudalennau ymchwil.