Strwythur a llywodraethu

Mae DECIPHer yn bartneriaeth strategol rhwng Prifysgolion Caerdydd, Bryste ac Abertawe. Arweinir y Ganolfan gan yr Athro Rona Campbell (Prifysgol Bryste) a’i chyd-gyfarwyddo gan yr Athro Simon Murphy (Prifysgol Caerdydd) a’r Athro Ronan Lyons (Prifysgol Abertawe).

Mae’r Ganolfan yn cael ei rheoli gan Grŵp Gweithredol DECIPHer, sy’n cynnwys Cyfarwyddwr a Chyd-Gyfarwyddwyr DECIPHer. Y Grŵp Gweithredol sy’n arwain rheolaeth strategol a gweithredol DECIPHer.

Cefnogir y Grŵp Gweithredol gan Fwrdd Cynghori Gwyddonol DECIPHer. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod unwaith y flwyddyn er mwyn darparu adolygiad allanol annibynnol, ynghyd â chyngor a chefnogaeth ar weithrediad a datblygiad strategol DECIPHer. Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Cynghori Gwyddonol fel a ganlyn:

Gellir llwytho i lawr gylch gorchwyl y Bwrdd, sy’n cael ei adolygu bob blwyddyn, yn y fan hon.

Mae cynnwys aelodau o’r cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc, yn ganolog i ymchwil DECIPHer, ac mae gan DECIPHer seilwaith cryf i gefnogi hyn. Mae’r Grŵp Llywio Cynnwys y Cyhoedd yn cynghori Grŵp Gweithredol DECIPHer ac ymchwilwyr unigol ynglŷn â sut i gynnwys y cyhoedd yng ngwaith DECIPHer ar lefel strategol a phrosiect. Mae’r Grŵp Llywio Cynnwys y Cyhoedd hefyd yn goruchwylio’r gwaith o redeg ALPHA (Advice Leading to Public Health Advancement), grŵp cynghori DECIPHer o bobl ifanc. Mae’r Grŵp Llywio Cynnwys y Cyhoedd yn cynnwys yr aelodau a ganlyn:

Mae DECIPHer, mewn partneriaeth ag Uned Treialon De-ddwyrain Cymru, hefyd yn cydlynu Rhwydwaith Ymchwil Gwella Iechyd y Cyhoedd (PHIRN), Grŵp Ymchwil Cofrestredig a ariennir gan Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR) yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth am PHIRN a’i rôl yn ein gwaith cyfnewid gwybodaeth a throsi, gweler y tudalennau ‘Polisi ac Effaith’.

Mae DECIPHer yn un o bum Canolfan Rhagoriaeth Ymchwil Iechyd y Cyhoedd a ariennir gan Gydweithredu ar Ymchwil Glinigol y Deyrnas Unedig, consortiwm o arianwyr ymchwil iechyd y cyhoedd a oruchwylir gan y Cyngor Ymchwil Feddygol. Y pedair Canolfan Rhagoriaeth Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y Deyrnas Unedig (UKCRC) arall yw: Fuse, The Centre for Translational Research in Public Health; The Centre of Excellence for Public Health Northern Ireland; UKCTAS, The UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies; a CEDAR, Centre for Diet and Activity Research. Mae DECIPHer hefyd yn cydweithredu â SCPHRP, Scottish Collaboration for Public Health Research & Policy.