Ymgysylltu â pholisi ac arferion

Nod DECIPHer yw arwain cydweithredu a chyfnewid gwybodaeth rhwng ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr ym maes gwella iechyd y cyhoedd.

Pam gweithio gyda DECIPHer?

Mae gan ein cydweithredwyr polisi ac arferion brofiad ac arbenigedd unigryw. Mae defnyddio hyn drwy gydol y broses ymchwil yn ein helpu i wneud ymchwil gwell, ac mae’n golygu y gellir defnyddio’r dystiolaeth rydym yn ei chynhyrchu yn haws er mwyn gwella iechyd y cyhoedd.

Mae cyd-gynhyrchu syniadau a phrosiectau ymchwil yn golygu bod y rhain yn mynd i’r afael â’r cwestiynau sy’n berthnasol ac yn bwysig i bolisi ac arferion.

Mae gweithio gyda’n gilydd i gynllunio a chynnal yr ymchwil yn helpu i sicrhau ei fod yn cael ei wneud mewn ffordd sy’n dderbyniol i wneuthurwyr polisi ac ymarferwyr – y bobl fydd yn defnyddio’r ymchwil yn y pen draw.

Mae mewnbwn o bolisi ac arferion yn sicrhau bod y dystiolaeth ymchwil rydym yn ei chynhyrchu yn cael ei chyfathrebu yn y ffordd fwyaf defnyddiol.

I gael gwybod mwy ynglŷn â sut mae DECIPHer yn defnyddio dulliau cydweithredu yn ei waith, a sut mae’n cryfhau’r gwaith a wnawn, edrychwch ar ein hastudiaethau achos cydweithredu isod.

Sut ydym ni’n gweithio gyda pholisi ac arferion?

Daw syniadau ar gyfer prosiectau ymchwil DECIPHer o’r byd academaidd, polisi ac arferion. Caiff syniadau ymchwil eu datblygu yn brosiectau a ariennir drwy grwpiau datblygu ymchwil – gweithgorau bach, sydd fel arfer yn cynnwys ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr.

Mae grŵp datblygu ymchwil yn crisialu’r syniad cychwynnol yn gwestiwn ymchwil penodol, yn datblygu dyluniad ymchwil priodol, a cheisiadau am arian grant. Mae hyn yn galluogi partneriaid polisi ac arferion i gymryd rhan lawn mewn datblygu ymchwil DECIPHer o’r cychwyn cyntaf.

Rydym bob amser yn awyddus i drafod syniadau ymchwil newydd a phosibiliadau ar gyfer cydweithredu. Os ydych chi’n gweithio ym maes polisi neu arferion iechyd y cyhoedd ac yn dymuno cyfrannu at ymchwil sy’n berthnasol i nodau DECIPHer, hoffem glywed gennych. Anfonwch neges e-bost atom DECIPHer@Cardiff.ac.uk neu cysylltwch ag arweinydd y rhaglen yn eich maes o ddiddordeb i drafod sut y gallwn weithio gyda’n gilydd.

Gallwch hefyd gofrestru i gael e-gylchlythyr misol DECIPHer er mwyn cael gwybod am newyddion a digwyddiadau ymchwil diweddaraf DECIPHer.

Sut brofiad yw gweithio gyda DECIPHer?

Rydym wedi holi rhai o’n cydweithwyr polisi ac arferion allweddol ynghylch eu profiadau o weithio gyda DECIPHer. Cliciwch yma i weld beth oeddent wedi’i ddweud.

I gael gwybod mwy ynglŷn â sut y bu DECIPHer yn defnyddio dulliau cydweithredu mewn prosiectau allweddol, a sut mae hyn yn cryfhau ein hymchwil, cliciwch ar yr astudiaethau achos isod.

Sut ydym ni’n gweithio gydag aelodau o’r cyhoedd?

Yn ogystal â gweithio gyda chynrychiolwyr o bolisi ac arferion, mae cynnwys y cyhoedd yn ganolog i’n gwaith. I gael gwybod mwy am ein gwaith gydag aelodau o’r cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc, ewch i’n  hadran ‘Cynnwys y Cyhoedd’.

Collaboration case studies