Ysgolion a lleoliadau ieuenctid eraill

Mae’r ymchwil yn y rhaglen hon yn ymwneud â dulliau sefydliadol o hybu iechyd mewn ysgolion a lleoliadau ieuenctid eraill. Arweinir y rhaglen hon gan Dr. Adam Fletcher ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae llawer o’r ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwerthuso ymyriadau sy’n seiliedig ar fodel Ysgolion Hybu Iechyd (HPS) Sefydliad Iechyd y Byd. Mae’r ymyriadau hyn yn cysylltu ac yn mynd i’r afael ag agweddau lluosog ar fywyd ysgol, gan gynnwys y cwricwlwm, yr amgylchedd ffisegol a chymdeithasol, a chysylltiadau â theuluoedd a’r gymuned leol. Mae gennym ymchwilwyr yn gweithio gydag ysgolion ar bob maes blaenoriaeth iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl a lles, bwyta’n iachatal ysmyguatal camddefnyddio alcoholgolchi dwylo, ac iechyd y geg. Roedd  adolygiad Cochrane a gwblhawyd yn ddiweddar wedi asesu’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y model HPS, a bydd y canlyniadau sy’n deillio o’r astudiaeth hon yn helpu i bennu ymyriadau addawol a blaenoriaethau ar gyfer ymchwil pellach.

Mae DECIPHer hefyd yn arwain Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN) newydd yng Nghymru, sy’n dod ag ysgolion, ymchwilwyr a sefydliadau polisi ac arferion allweddol ynghyd, er mwyn gwella nifer ac ansawdd yr ymchwil gwella iechyd mewn ysgolion. Mae’r rhwydwaith eisoes yn darparu data gwell i ysgolion uwchradd am ymddygiadau iechyd eu myfyrwyr, a bydd yn eu cefnogi i gyd-gynhyrchu ymyriadau newydd a phrosiectau ymchwil gyda DECIPHer.

Mae’r canlynol yn brosiectau a fabwysiadwyd gan DECIPHer yn y rhaglen ymchwil hon: