CYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL 2020 – 2021

Mehefin 2021

Cyflwynodd Rhiannon Evans DECIPHer: Trosolwg a Chyfleoedd i Gydweithio yn Universite Claude Bernard, Lyon.

Mae Rhiannon hefyd wedi bod yn gweithio gydag UNESCO i gynorthwyo’r gwaith o ddrafftio Canllawiau i Ddysgu Cymdeithasol ac Emosiynol Prif Ffrwd (SEL) mewn Systemau Addysg i aelod-wladwriaethau.

Mai 2021

Aeth Yulia Shenderovich i’r Gynhadledd Gweithredu Byd-eang yng Ngogledd Carolina, i gyflwyno Lledaenu a Graddio Cyfres o Raglenni Magu Plant ar sail Tystiolaeth mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanolig a Strategaethau Gweithredu Arloesol i Addasu a Chyflwyno Rhaglenni Magu Plant o Bell yng Nghyd-destun COVID-19.

Cyflwynodd Graham Moore a Jemma Hawkins y cwrs byr Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth: Gweithredu Effeithiol i fyfyrwyr yn yr Adran Niwrobioleg, y Gwyddorau Gofal a Chymdeithas yn Karolinska Institutet yn Stockholm.

Ebrill 2021

Cyflwynodd Rachel Parker yn rhithwir yn 29ain Cyngres Seiciatreg Ewrop, lle mae’n rhan o Adran Hunanladdiad ac Atal Hunanladdiad Cymdeithasau Seiciatrig Ewrop (EPA) (yn Strasborg). Teitl ei phapur oedd ‘Rheoli materion moesegol mewn ymchwil am bobl ifanc yn hunan-niweidio yn y gymuned: Ymarfer moesegol mewn prosiect ymchwil am ymyriadau i atal hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc gyda disgyblion mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Aeth Yulia Shenderovich i Gyfarfod Dwyflynyddol Rhithwir y Gymdeithas Ymchwil i Ddatblygiad Plant 2021 (a leolir yn Washington D.C.) ac Uwchgynhadledd Tystiolaeth a Gweithredu 2021 (a gynhaliwyd gan y Ganolfan Tystiolaeth a Gweithredu a Phrifysgol Monash ym Melbourne), i gyflwyno am waith sy’n edrych ar rannu cyfres o raglenni magu plant a’u datblygu mewn gwledydd incwm isel a chanolig. Cynhaliwyd yr ymchwil hon mewn cydweithrediad â Phrifysgol Rhydychen, Prifysgol Cape Town, a nifer o brifysgolion a sefydliadau gweithredu eraill.

Chwefror 2021

Gwahoddwyd Jemma Hawkins i fod yn aelod o baneli gwerthuso ar gyfer un o raglenni cyllido Cyngor Ymchwil Strategol y Ffindir ym maes iechyd.

Cyflwynodd Graham Moore seminar ar-lein Addasu ymyriadau cymhleth ar gyfer iechyd y boblogaeth sy’n cael eu llywio gan dystiolaeth mewn cyd-destunau newydd (Yn seiliedig ar astudiaeth ADAPT 2020) i’r Gweithgor Gwyddoniaeth Gweithredu (IS), yn Ysgol Iechyd Cyhoeddus T.H. Chan Harvard.

Ionawr 2021

Rhoddodd Graham Moore a Rhiannon Evans gyflwyniad ar-lein am astudiaeth ADAPT i fwy na 40 o ymchwilwyr gyrfa gynnar ym Mhrifysgol Washington yng Nghynhadledd Sefydliad St Louis ar gyfer Ysgolheigion Gwyddoniaeth Gweithredu (IS-2).

Rhagfyr 2020

Rhoddodd Graham Moore a Rhiannon Evans gyflwyniad ar-lein i 92 o bobl a gymerodd ran yn y Grŵp Addasu, Cywirdeb a Theilwra, yn yr Unol Daleithiau, pryd y trafodwyd y canllawiau ar gyfer Astudiaeth ADAPT.

Tachwedd 2020


Bu Graham Moore a Jemma Hawkins yn cyflwyno mewn colocwiwm ar-lein ym Mhrifysgol Bremen. Teitl cyflwyniad Graham oedd Adapting Interventions for New Contexts: The ADAPT Guidance a theitl Jemma oedd Co-Producing Public Health Interventions.

Dewiswyd papur Kelly Morgan Sources of potential bias when combining routine data linkage and a national survey of secondary school-aged children: a record linkage study yn un o’r crynodebau uchaf eu sgôr yng Nghynhadledd y Rhwydwaith Cysylltu Data Poblogaeth Rhyngwladol (IPDLN) yn Awstralia. Gwnaeth Kelly gyflwyniad byw a chaiff y crynodeb ei gyhoeddi mewn rhifyn arbennig o’r International Journal of Population Data Science.

Roedd crynodeb Kelly, Engaging Patients in Physical Activity: Adherence to the National Exercise Referral Scheme in Wales and Beyond hefyd yn gyflwyniad ar alw yn y gynhadledd.

Hydref 2020


Siaradodd Jemma Hawkins yng Nghynhadledd Ymchwil Effeithiolrwydd Flynyddol y Ffindir, a drefnwyd gan rwydwaith ymchwil Tŷ Effeithiolrwydd’ Prifysgol Dwyrain y Ffindir. Teitl sgwrs Jemma oedd Considerations for evaluating complex interventions in complex systems

Aeth Jeremy Segrott a Peter Gee i gynhadledd rithiol a chyfarfod aelodau EUSPR. Cynhalion nhw weithdy cyn-gynhadledd ar gynnwys aelodau o’r cyhoedd wrth gynllunio gwyddoniaeth atal. Hefyd cynhaliodd Jeremy sesiwn ar fagu plant yn ystod COVID-19 gyda Ina Koning (Prifysgol Utrecht).

Bu Dr Rachel Brown a Dr Rhiannon Evans yn addysgu fersiwn ar-lein wedi’i haddasu ar eu cwrs dulliau parhaus ynghylch Gwerthuso Prosesau i gydweithwyr o Brifysgol Aalborg, Denmarc. Cynhaliodd Peter Gee sgwrs ar gyfranogiad defnyddwyr hefyd. Gellir darllen mwy am y digwyddiad hwn yma.

Aeth Rachel Parker i gyfarfod busnes rhithiol o is-adran Adran Astudiaethau Hunanladdiad ac Atal Hunanladdiad Cymdeithasau Seiciatrig Ewrop (EPA-SSSP). Roedd y ffocws ar ar gynllunio prosiectau yn y dyfodol sy’n helpu i asesu ac ymdrin â’r heriau presennol mewn astudiaethau hunanladdiad ac atal hunanladdiad sy’n deillio o’r argyfwng Covid-19 byd-eang presennol.

Prosiectau Cydweithredol


Mae Hannah Littlecott wedi derbyn swydd ran amser dros dro yn gweithio gyda’r Athro Eva Rehfuess yn LMU Munich. Bydd y prosiect, a fydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2021, yn datblygu ecosystem tystiolaeth ar gyfer COVID-19. Bydd yn cynnal nifer o adolygiadau cyflym yn canolbwyntio ar gamau i atal lledaeniad COVID-19 mewn gwahanol leoliadau.

Dewislen