Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Iechyd y Cyhoedd *Wedi’i Ganslo*

*Wedi’i Ganslo (COVID-19)*
Dyddiad y Cwrs

22-26 Mehefin 2020

Lleoliad y cwrs

Adeilad Morgannwg, Parc Cathays, Caerdydd

Ffi’r cwrs

£1,125.00

Os oes angen anfoneb arnoch, codwch ‘rif archeb’ cyn cadw lle.

Gall ymwelwyr rhyngwladol ofyn am lythyr gwahoddiad ffurfiol gan Brifysgol Caerdydd, er mwyn ategu eu ceisiadau am Fisa Astudio Tymor Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk

Arweinwyr y Cwrs

Dr Jemma HawkinsDr Honor Young a Ruth Turley

Ar gyfer pwy mae hyn?

Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Trosolwg cryno o’r cwrs

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i chi o’r model iechyd ecolegol-gymdeithasol a sut y gellir ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer dylunio ymyriadau i wella iechyd y cyhoedd. Byddwch hefyd yn dysgu am wahanol ddulliau ymchwil a ddefnyddir i ddatblygu ymyriadau newydd, sut i ddatblygu ymyriad ‘model rhesymeg’, a sut mae DECIPHer yn gweithio gyda llunwyr polisi, gweithwyr iechyd proffesiynol a’r cyhoedd i gyd-gynhyrchu ymyriadau.

Bydd hefyd yn rhoi dealltwriaeth weithredol i chi o’r prif fframweithiau a methodolegau a ddefnyddir ar hyn o bryd i werthuso ymyriadau cymhleth. Cynhelir y gweithgareddau addysgu gan arbenigwyr ym maes ymyriadau iechyd y cyhoedd o DECIPHer a sefydliadau sy’n cydweithio â ni, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerwysg a Phrifysgol Munich Ludwig Maximilian. Byddwch hefyd yn dysgu am sut i weithio gyda gwyddonwyr, gwneuthurwyr polisi,ymarferwyr a’r cyhoedd i wneud ceisiadau am arian i dreialu a gwerthuso effeithlonrwydd ymyriadau cymhleth.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
 • Y theori a’r rhesymeg sy’n sail i’r model ecolegol-gymdeithasol
 • Safbwyntiau systemau cymhleth
 • Teipolegau ac enghreifftiau o ymyriadau cymhleth
 • Dulliau ymchwil ac adnoddau ar gyfer datblygu ymyrraeth
 • Datblygu model rhesymeg i lywio’r dyluniad a gwerthuso ymyriadau newydd yn y dyfodol
 • Dulliau ar gyfer cynnwys llunwyr polisi, ymarferwyr a’r cyhoedd
 • Fframwaith MRC ar gyfer gwerthuso ymyriadau cymhleth
 • Fframwaith RE-AIM ar gyfer ymyriadau iechyd y cyhoedd
 • Canllaw MRC ar gyfer gwerthuso prosesau
 • Treialon peilot ac astudiaethau dichonolrwydd
 • Hapdreialon rheoledig (RCTs), gan gynnwys treialon polisi pragmatig a “realaeth”
 • Arbrofion naturiol a chysylltiadau data
 • Gwerthusiad economaidd ymyriadau cymhlet
Rhagofynion

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu ddealltwriaeth o ddatblygu ymyriadau.

Darllen argymelledig

Ni fydd angen cyn-ddarllen ar gyfer y cwrs hwn, a darperir holl ddeunyddiau / taflenni’r cwrs ar ddechrau’r cwrs.

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen