*Wedi archebu’n llawn* Cwrs byr ar-lein DECIPHer Mehefin 2022: Arloesedd Methodolegol ym maes Gwyddoniaeth Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus: Datblygu, Gwerthuso, Addasu a Gweithredu

Dyddiad y Cwrs

*2022 Wedi archebu’n llawn*

8 a 9, 15 a 16 Mehefin 2022. Bydd y cwrs 4 diwrnod hwn yn rhedeg ar-lein mewn dau floc 2 ddiwrnod, ar 8 a 9 Mehefin ac yna 15 ac 16 Mehefin rhwng 10am a 2.30pm bob dydd.

Lleoliad y Cwrs a Fformat Cyflenwi

Cyfunol Ar-lein: bydd y cwrs yn cynnwys cymysgedd o sesiynau byw ar-lein ac all-lein wedi’u recordio ymlaen llaw. Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein ar draws y pedwar diwrnod a nodir uchod, ond bydd hefyd yn cynnwys sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw i’w gwylio ar-lein wrth baratoi (cyfanswm o 2 awr ar y mwyaf) ac i ddilyn ar ôl y cwrs. Bydd sesiynau byw ar-lein yn cynnwys sesiynau a addysgir a thrafodaethau/gweithgareddau grŵp bach i gymhwyso’r dysgu i senarios enghreifftiol. Mae lleoedd yn gyfyngedig i ganiatáu i drafodaethau grwpiau bach a grwpiau cyfan gael eu cynnal.

Ffi’r cwrs

£600 (bedwar diwrnod)

Os oes angen anfoneb arnoch, codwch ‘rif archeb’ cyn cadw lle.

Gall ymwelwyr rhyngwladol ofyn am lythyr gwahoddiad ffurfiol gan Brifysgol Caerdydd, er mwyn ategu eu ceisiadau am Fisa Astudio Tymor Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk

Ar gyfer pwy mae hyn?

*2022 Wedi archebu’n llawn*

Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Arweinwyr y Cwrs: Dr Jemma Hawkins, Dr Kelly Morgan, Dr Honor Young

Ar gyfer pwy mae hyn?

Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Trosolwg cryno o’r cwrs

Trosolwg cryno o’r cwrs: Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i wahanol ddulliau a ddefnyddir ar gyfer datblygu, gwerthuso, addasu a gweithredu ymyriadau iechyd cyhoeddus cymhleth. Mae hyn yn cynnwys sut i ddatblygu ‘model rhesymeg’ ymyrraeth, a sut mae DECIPHer yn gweithio gyda llunwyr polisïau, gweithwyr iechyd a’r cyhoedd i gyd-gynhyrchu ymyriadau a pheilota ymyriadau a phrosesau, a gwerthuso eu heffeithiolrwydd. Byddwch hefyd yn dysgu am argymhellion a dulliau ar gyfer addasu ymyriadau i gyd-destunau newydd.

Darperir y cwrs gan arbenigwyr ym maes ymyrraeth iechyd y cyhoedd o DECIPHer a’n sefydliadau cydweithredol gan gynnwys Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerwysg, ac eraill, i’w gadarnhau.

Beth y bydda i’n ei ddysgu?

· Egwyddorion allweddol sy’n sail i ddatblygu, gwerthuso ac addasu ymyriadau;

· Safbwyntiau systemau cymhleth ar gyfer datblygu a gwerthuso ymyriadau;

· Dulliau ymchwil ac adnoddau ar gyfer datblygu ymyrraeth;

· Defnyddio modelau rhesymeg i lywio ymchwil ymyrraeth;

· Cynnwys y cyhoedd a dulliau cyd-gynhyrchu;

· Addasu ymyriadau cymhleth ar gyfer cyd-destunau newydd;

· Dulliau ac ystyriaethau allweddol ar gyfer gwerthuso dichonoldeb ymyrraeth, effeithiolrwydd, proses a chost-effeithiolrwydd.

Rhagofynion

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu ddealltwriaeth o ddatblygu ymyriadau.

Darllen argymelledig

Ni fydd angen cyn-ddarllen ar gyfer y cwrs hwn, a darperir holl ddeunyddiau / taflenni’r cwrs ar ddechrau’r cwrs.

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen