Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Iechyd y Cyhoedd *Wedi’i Ganslo*

Wedi’i Ganslo (COVID-19)

Lleoliad y cwrs: Adeilad Morgannwg, Parc Cathays, Caerdydd

Ffi’r cwrs: £1,125

Arweinwyr y Cwrs: Dr Jemma HawkinsDr Honor Young a Ruth Turley

Trosolwg cryno o’r cwrs:
Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i chi o’r model iechyd ecolegol-gymdeithasol a sut y gellir ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer dylunio ymyriadau i wella iechyd y cyhoedd. Byddwch hefyd yn dysgu am wahanol ddulliau ymchwil a ddefnyddir i ddatblygu ymyriadau newydd, sut i ddatblygu ymyriad ‘model rhesymeg’, a sut mae DECIPHer yn gweithio gyda llunwyr polisi, gweithwyr iechyd proffesiynol a’r cyhoedd i gyd-gynhyrchu ymyriadau.

Bydd hefyd yn rhoi dealltwriaeth weithredol i chi o’r prif fframweithiau a methodolegau a ddefnyddir ar hyn o bryd i werthuso ymyriadau cymhleth. Cynhelir y gweithgareddau addysgu gan arbenigwyr ym maes ymyriadau iechyd y cyhoedd o DECIPHer a sefydliadau sy’n cydweithio â ni, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerwysg a Phrifysgol Munich Ludwig Maximilian. Byddwch hefyd yn dysgu am sut i weithio gyda gwyddonwyr, gwneuthurwyr polisi,ymarferwyr a’r cyhoedd i wneud ceisiadau am arian i dreialu a gwerthuso effeithlonrwydd ymyriadau cymhleth.

Ar gyfer pwy mae hyn?
Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

– Y theori a’r rhesymeg sy’n sail i’r model ecolegol-gymdeithasol
– Safbwyntiau systemau cymhleth
– Teipolegau ac enghreifftiau o ymyriadau cymhleth
– Dulliau ymchwil ac adnoddau ar gyfer datblygu ymyrraeth
– Datblygu model rhesymeg i lywio’r dyluniad a gwerthuso ymyriadau newydd yn y dyfodol
– Dulliau ar gyfer cynnwys llunwyr polisi, ymarferwyr a’r cyhoedd
– Fframwaith MRC ar gyfer gwerthuso ymyriadau cymhleth
– Fframwaith RE-AIM ar gyfer ymyriadau iechyd y cyhoedd
– Canllaw MRC ar gyfer gwerthuso prosesau
– Treialon peilot ac astudiaethau dichonolrwydd
– Hapdreialon rheoledig (RCTs), gan gynnwys treialon polisi pragmatig a “realaeth”
– Arbrofion naturiol a chysylltiadau data

– Gwerthusiad economaidd ymyriadau cymhleth

Rhagofynion
Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu ddealltwriaeth o ddatblygu ymyriadau.

 

Dewislen