Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Iechyd y Cyhoedd

Dyddiad y Cwrs

9, 10, 11 Mehefin 2021 (fformat cyddwys)

Lleoliad y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal ar-lein

Ffi’r cwrs

£300

Os oes angen anfoneb arnoch, codwch ‘rif archeb’ cyn cadw lle.

Gall ymwelwyr rhyngwladol ofyn am lythyr gwahoddiad ffurfiol gan Brifysgol Caerdydd, er mwyn ategu eu ceisiadau am Fisa Astudio Tymor Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk

Arweinwyr y Cwrs

Dr Jemma HawkinsDr Honor Young a Ruth Turley

Ar gyfer pwy mae hyn?

Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Trosolwg cryno o’r cwrs

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i wahanol ddulliau a ddefnyddir ar gyfer datblygu a gwerthuso ymyriadau iechyd cyhoeddus cymhleth. Byddwch yn dysgu am ddulliau ac ymagweddau gwahanol a ddefnyddir i ddatblygu ymyriadau newydd a’u gwerthuso. Mae hyn yn cynnwys sut i ddatblygu ‘model rhesymeg’ ymyrraeth, a sut mae DECIPHer yn gweithio gyda llunwyr polisïau, gweithwyr proffesiynol iechyd a’r cyhoedd i gyd-gynhyrchu ymyriadau a pheilota a gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriadau.

Cynhelir y cwrs gan arbenigwyr ym maes ymyriadau iechyd y cyhoedd o DECIPHer a sefydliadau sy’n cydweithio â ni, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerwysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Sheffield a Phrifysgol Munich Ludwig Maximilian.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
 • Theori a’r rhesymeg sy’n sail i’r model ecolegol-gymdeithasol;
 • Teipolegau ac enghreifftiau o ymyriadau cymhleth;
 • Safbwyntiau systemau cymhleth;
 • Dulliau ymchwil ac adnoddau ar gyfer datblygu ymyrraeth, gan gynnwys arweiniad ynghylch MYNEGAI 2019;
 • Fframweithiau ar gyfer gwerthuso ymyriadau;
 • Defnyddio modelau rhesymeg i lywio’r gwaith o gynllunio a gwerthuso ymyriadau;
 • Cynnwys y cyhoedd a dulliau cydgynhyrchu;
 • Addasu ymyriadau cymhleth ar gyfer cyd-destunau newydd;
 • Gwerthuso prosesau;
 • Astudiaethau dichonoldeb a threialon peilot;
 • Hapdreialon rheoledig;
 • Arbrofion naturiol a chysylltiadau data;
 • Gwerthusiad economaidd o ymyriadau cymhleth.
Rhagofynion

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu ddealltwriaeth o ddatblygu ymyriadau.

Darllen argymelledig

Ni fydd angen cyn-ddarllen ar gyfer y cwrs hwn, a darperir holl ddeunyddiau / taflenni’r cwrs ar ddechrau’r cwrs.

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen