Cynnwys plant a phobl ifanc mewn cynnal a chynllunio ymchwil

Lleoliad y Cwrs
Ffi’r Cwrs:

£

Arweinwyr y Cwrs

Mr Peter Gee, Dr Jeremy Segrot, aelodau ALPHA.

I gael rhagor o wybodaeth am ALPHA neu er mwyn ymuno, cysylltwch â Peter drwy ebostio GeeP@caerdydd.ac.uk neu ffonio 0292 068 7218 / 07881 514 874. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar Twitter neu anfon neges atom yn uniongyrchol ar Facebook.

Trosolwg cryno o’r cwrs

Rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o sut i gynnwys plant a phobl ifanc mewn cynllunio a chynnal ymchwil. Caiff y cwrs ei rannu’n dair rhan:

  • Egwyddorion a dulliau o fynd ati i gynnwys plant a phobl ifanc mewn ymchwil.
  • Enghreifftiau o astudiaethau achos i ddangos dulliau allweddol o weithredu, yr hyn sy’n hwyluso a’r hyn sy’n gallu rhwystro cynnwys y cyhoedd, a’r effeithiau posibl.
  • Sesiwn ymarferol lle gall y mynychwyr roi eu dysgu ar waith i ddatblygu cynllun ar gyfer cynnwys plant/pobl ifanc yn eu prosiectau ymchwil cyfredol eu hunain, neu yn eu syniadau ymchwil.

Sylwch na fydd tystysgrif am fynychu’n cael ei chyhoeddi oni bai bod y rheiny sy’n dilyn y cwrs wedi cwblhau pob elfen o’r hyfforddiant.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Ar ôl yr hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn:

  • Nodi Egwyddorion ac Arfer cynnwys plant a phobl ifanc mewn ymchwil.
  • Dulliau ymarferol, hwyluswyr, Rhwystrau ac Effaith cynnwys pobl ifanc.
  • Sut i ddatblygu strategaethau ar gyfer ymchwilwyr i gynnwys pobl ifanc.
ALPHA:  Advice Leading to Public Health Advancement

Grŵp cynghori ar ymchwil pobl ifanc yw ALPHA a chanddo at 25 o aelodau ar yr un pryd. Ei rôl yw cynghori ymchwilwyr drwy drafod a dadlau
eu safbwyntiau ar bynciau iechyd cyhoeddus a’r ymchwil y mae DECIPHer yn bwriadu ei gynnal.  Bydd aelodau o ALPHA yn hwyluso’r hyfforddiant hwn ar y cyd er mwyn rhoi safbwynt person ifanc o fod yn rhan o ymchwil a rhoi adborth i ymchwilwyr am eu syniadau er mwyn cynnwys plant a phobl ifanc yn eu prosiectau eu hunain.

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen