Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

(Diweddarwyd ddiwethaf: 22/05/2020)

Cyffredinol

Ynglŷn â DECIPHer a’n cysylltiadau data

Mae DECIPHer, y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd, yn Ganolfan Ragoriaeth Ymchwil Iechyd y Cyhoedd a gydlynir gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Prifysgol Caerdydd yw rheolydd data y wefan hon ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Gallwch ddarllen mwy ynglŷn â’r GDPR a diogelu data ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Bydd y dudalen breifatrwydd hon yn dweud wrthych sut a pham rydym yn casglu ac yn defnyddio’ch data. Rydym yn llwyr ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd, ac rydym yn deall ac yn gwerthfawrogi pa mor bwysig ydyw. Rydym yn sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn y modd cywir a bod unrhyw wybodaeth rydym yn ei dal yn cael ei storio’n ddiogel ac yn cael ei defnyddio mewn modd cyfreithlon a moesegol. Darllenwch trwy’r cyfan yn ofalus ac os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n Polisi Preifatrwydd, cysylltwch â DECIPHer@caerdydd.ac.uk

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ymwneud â chasglu data personol drwy’r wefan hon yn unig. Nid yw’r hysbysiad hwn yn berthnasol i’r data personol efallai y bydd yn cael ei gasglu hefyd fel rhan o weithgareddau’r ganolfan.

Y data personol rydym yn ei gasglu

  1. Ar adegau, mae casglu eich gwybodaeth bersonol yn angenrheidiol. Mae angen eich enw, eich cyfeiriad a naill ai rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost arnom er mwyn i ni ateb ymholiad. Mae cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost a/neu rifau ffôn a dderbyniwyd fel rhan o ymholiad ond yn cael eu cadw tra bo’r ymholiad ar agor, ac mae’r wybodaeth yn cael ei dileu o’n cronfa ddata 28 diwrnod ar ôl i’r ymholiad gael ei ystyried ei fod ar gau.
  2. Os byddwch yn cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ar ein gwefan, byddwch yn rhoi eich cydsyniad i ni gysylltu â chi trwy’r cyfeiriad e-bost hwnnw. Bydd hwn ond yn cael ei ddefnyddio er mwyn i ni rannu newyddion sy’n digwydd yma yn DECIPHer. Os hoffech ddad-danysgrifio o’r rhestr bostio, gallwch wneud hynny ar unrhyw adeg – cliciwch ar ddad-danysgrifio ar e-bost eich rhestr bostio neu cysylltwch â ni yn DECIPHer@caerdydd.ac.uk a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich tynnu oddi ar y rhestr. MailChimp yw darparwr presennol ein system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM) a thrwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, rydych yn cydnabod ac yn cydsynio i’r ffaith y bydd y wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu yn cael ei chyflwyno’n awtomatig i MailChimp ar gyfer ei phrosesu. Gallwch ddarllen mwy ynglŷn â pholisi preifatrwydd MailChimp a sut mae’n diogelu eich data trwy ddilyn y ddolen hon.
  3. Os yw’n ofynnol yn gyfreithlon, er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith, mae’n bosib y bydd angen i ni, o dan amgylchiadau prin iawn, ryddhau data am unigolyn/unigolion penodol.

Nid yw DECIPHer yn gwerthu nac yn trosglwyddo mewn modd arall unrhyw ddata personol i gwmnïau masnachol neu sefydliadau eraill, ac eithrio ystadegau gwe (gweler isod), sy’n cael eu cadw a’u rheoli gan gwmni trydydd parti (Google LLC a gwasanaethau dadansoddeg gwe eraill). Gweler y datganiad isod ynglŷn â defnyddio cwcis ar y wefan.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data?

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae angen i ni eich hysbysu ynglŷn â’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data. Ar gyfer y wybodaeth a gasglwyd trwy’r wefan sy’n ymwneud â darparu gwybodaeth rydych wedi gofyn amdani, rydym yn prosesu eich data ar sail cydsyniad. Noder na fydd data a gasglwyd trwy weithgareddau eraill y ganolfan yn cael ei brosesu o dan sail gyfreithiol arall.

Eich data a’ch hawliau

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych hawliau penodol a fydd yn gysylltiedig â’r sail gyfreithiol a ddefnyddir gennym i brosesu eich data.

Gwybodaeth a gedwir – Mae gennych yr hawl i ofyn am wybodaeth y gall fod yn cael ei dal amdanoch ar unrhyw adeg.

Dileu data – Mae gennych yr hawl i ofyn i’ch data personol a broseswyd trwy wefan DECIPHer gael ei ddileu ar unrhyw adeg. Eithriad i hyn byddai os bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith inni ddal eich gwybodaeth am resymau cyfreithiol. Os dyma’r achos, byddwch yn cael eich hysbysu.

Diweddaru data – Mae gennych yr hawl i gysylltu â ni er mwyn diweddaru a/neu gywiro unrhyw wybodaeth bersonol y gallai fod gennym amdanoch ar unrhyw adeg.

Cyfyngu ar ddata – Er ein bod yn credu bod gennym resymau hyfyw ar gyfer prosesu eich data, gallwch wrthwynebu o hyd ynghylch y defnydd o ran neu’r cyfan o’r data hwnnw.

Os oes gennych bryderon erioed ynglŷn â sut rydym yn trin eich gwybodaeth, mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Fodd bynnag, rydym yn dal i geisio am y gorau a byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i drafod unrhyw bryderon gyda chi yn gyntaf a cheisio datrys / mynd i’r afael ag unrhyw faterion gyda chi yn uniongyrchol. Dylid gwneud unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig at DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, 1-3 Maes yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3BD neu drwy e-bost: DECIPHer@caerdydd.ac.uk. Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol drwy inforequest@caerdydd.ac.uk.

Ymwadiad

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r tudalennau gwe a gynhelir yn ganolog gan DECIPHer yn unig. Efallai y bydd gan dudalennau eraill neu wefannau allanol y mae dolenni iddynt ar wefannau Prifysgol Caerdydd hysbysiadau preifatrwydd ar wahân, gan gynnwys rhai gwefannau ysgolion academaidd, canolfannau ymchwil a phrosiectau.

Newidiadau

Rydym yn ceisio gwella ein prosesau’n rheolaidd a gall hyn arwain at newidiadau i’n polisi preifatrwydd a/neu delerau ac amodau. Gallwn eich e-bostio ynglŷn â’r newidiadau hyn os ydych wedi optio i mewn i’n rhestr bostio.

Diweddarwyd Polisi Preifatrwydd DECIPHer ddiwethaf ar: 22/05/2020

Manylion cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch unrhyw eitemau a restrir yn ein polisi preifatrwydd, e-bostiwch: DECIPHer@caerdydd.ac.uk neu ysgrifennwch atom yn DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, 1-3 Maes yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3BD. Byddwn yn ateb eich e-bost cyn gynted â phosib ond dylech ganiatáu 14 diwrnod gwaith fel y gallwn ymchwilio (os yn berthnasol) a rhoi adborth.

Cwcis ac ystadegau gwe

Mae rhai rhannau o wefan DECIPHer yn defnyddio cwcis i gynorthwyo profiad y defnyddiwr (e.e. i arbed y defnyddiwr rhag ailgyflwyno manylion personol ar gyfer pob tudalen mewn rhan o’r safle). Yn ogystal, defnyddir cwcis i gasglu ystadegau cyffredinol (nid personol) ar ddefnydd o’r wefan. Ni ddefnyddir cwcis i gipio neu storio gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall.

Mae DECIPHer yn cadw cofnodion parhaol o weithgarwch ei weinydd gwe. Mae’r ffeiliau cofnodi hyn yn cynnwys manylion am gyfeiriadau IP defnyddwyr y wefan, y math o borwr a ddefnyddiwyd, a’r dudalen a ymwelwyd ag ef ddiwethaf ayyb. Defnyddir y ffeiliau cofnodi i ddadansoddi sut mae’r wefan yn cael ei defnyddio gan ymwelwyr a gallant gael eu cadw yn ddienw ar gyfer cofnodion hanesyddol.

Mae gwefan DECIPHer yn defnyddio meddalwedd dadansoddeg gwe letyol. Mae’r rhain yn wasanaethau lletyol sy’n cael eu darparu a’u rheoli gan gwmnïau trydydd parti. Google LLC yw prif ddarparwr dadansoddeg gwe letyol DECIPHer. Mae’r gwasanaeth ‘Google Analytics’ yn defnyddio ‘cwcis’ (ffeil testun a anfonir i gyfrifiaduron defnyddwyr wrth iddynt bori ein gwefannau) i helpu i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn llywio ein gwefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ynglŷn â’n gwefannau (gan gynnwys cyfeiriadau IP) yn cael ei throsglwyddo i Google LLC a’i storio ganddo. Bydd Google LLC yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso defnydd o’n gwefan, llunio adroddiadau ar weithgarwch gwefannau i weithredwyr gwefannau, a darparu gwasanaethau cysylltiedig eraill i DECIPHer.

Gall Google LLC hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon os bydd hynny’n ofynnol o dan y gyfraith, neu os bydd trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google LLC. Ni fydd Google LLC yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Gallwch wrthod y defnydd o gwcis drwy ffurfweddu eich porwr gwe i wneud hynny. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google LLC brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Sut i dynnu cwcis oddi ar eich porwr

Os hoffech ymchwilio i sut y gellir tynnu cwcis oddi ar eich porwr, dyma sut y mae gwneud hynny:

  1. Gosodiadau cwci eich porwr yn Chrome
  2. Gosodiadau cwci eich porwr yn Internet Explorer
  3. Gosodiadau cwci eich porwr yn Firefox
  4. Gosodiadau cwci eich porwr yn Safari Mac (OS Lion), Safari Mac (OS Yosemite) a Safari Mac (OS Sierra).
  5. Gosodiadau cwci eich porwr yn Safari PC:-

Cam 1. Cadarnhewch eich bod yn defnyddio fersiwn 5 neu fersiwn ddiweddarach o borwr Safari Apple, yna cliciwch ar y fwydlen ‘gêr’ ar gornel dde uchaf ffenestr Safari. O’r fan honno, dewiswch ‘Reset Safari’. O fewn y ffenestr hon, ticiwch y blwch ar y gwaelod, ‘Remove all website data’.

Cam 2. Ticiwch y blwch ar y gwaelod, a enwir ‘Remove all website data’. Gallwch ddad-dicio popeth arall os ydych am dynnu cwcis yn unig.

Cam 3. Cliciwch ar y botwm ‘Reset’ er mwyn dileu’r holl gwcis sy’n gysylltiedig â Safari.

Ceir hyd i ragor o wybodaeth ynglŷn â chwcis porwyr yn y cofnod ar Wikipedia (fersiwn Saesneg yn unig).

Defnydd o gwcis

Cwci: Google Analytics

Enw: __utma
Enw: __utmc
Enw: __utmz

Diben: Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan a blog WordPress. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i grynhoi adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan a blog, o ble mae ymwelwyr wedi dod at y wefan, a’r tudalennau maen nhw wedi ymweld â nhw.

Darllenwch drosolwg Google o ddata preifatrwydd a diogelu

Cwci: Cerber Anti-Spam

Enw: cerber_groove
Enw: cerber_groove_x_3bmteZQgDzshFcV1aNGOvnlpJUx7o829

Diben: Ategyn diogelwch i gadw allan bots, sbam ac ymosodiadau maleisus eraill.

Cwci: WordPress

Enw: wp-settings-1
Enw: wp-settings-time-1

Diben: Ategyn cefndirol a ddefnyddir i bersonoleiddio eich golwg o’r rhyngwyneb gweinyddol, ac, o bosib, y prif ryngwyneb ar gyfer y wefan hefyd.

Dewislen