Mae Gemma Sawyer yn fyfyriwr seicoleg yn ei blwyddyn olaf. Treuliodd haf 2019 yn cymryd rhan yn Rhaglen Cyfleoedd
Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP) yng nghanolfan DECIPHer.

Am yr wyth wythnos diwethaf, bûm yn gweithio ar Dreial JACK, sef gwerthusiad o ymyrraeth iechyd rhywiol wedi’i dargedu at fechgyn gyda’r nod o leihau beichiogrwydd anfwriadol ymhlith pobl yn eu harddegau. Mae fy mhrif dasgau wedi cynnwys mewnbynnu a dadansoddi data o Holiadur Ymgysylltu â Myfyrwyr ac ysgrifennu adroddiadau ar gyfer pob maes ymyrraeth yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn. Hefyd, cyfrannais at ddadansoddiad o Holiaduron Ymgysylltu â Myfyrwyr gan y cenhedloedd eraill a oedd yn rhan o’r treial: sef Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon (arweinir y treial gan Brifysgol Queens, Belffast).

Gan fod y data hyn yn feintiol yn bennaf, roeddwn hefyd yn awyddus i ddadansoddi rhywfaint o ddata ansoddol gan nad oeddwn wedi cael llawer o brofiad â hyn. Roedd fy ngoruchwyliwr, Kelly Buckley, yn gymwynasgar iawn yn hyn o beth, ac fe’m cefnogodd i ddeall dadansoddi thematig a defnyddio NVivo. Defnyddiais y sgiliau hyn i roi themâu a chod i gyfweliadau a thrawsgrifiadau grwpiau ffocws â disgyblion, athrawon, hyrwyddwyr y treial, ac arbenigwyr addysg/polisi. Mae hyn wedi dysgu llawer i mi am ddadansoddi ansoddol ac rwyf wedi magu hyder o ran ei ddeall a’i gyflawni.

‘Rwyf wedi dysgu llawer am y ffordd y mae treial yn cael ei gynnal a’r holl ymdrech a threfniadaeth sy’n ofynnol er mwyn iddo fynd yn esmwyth – yn enwedig wrth gynnal ymchwil mewn ysgol!’’

Tasg arall y bûm yn ymwneud yn helaeth â hi oedd paratoi ar gyfer casglu data dilynol. Roedd hyn yn cynnwys creu cofrestrau a chodau bar, paratoi’r holiaduron, a choladu adnoddau a deunyddiau hyfforddiant gweithwyr maes. Yn ystod y tasgau hyn, rwyf wedi dysgu llawer am y ffordd y mae treial yn cael ei gynnal a’r holl ymdrech a threfniadaeth sy’n ofynnol er mwyn iddo fynd yn esmwyth – yn enwedig wrth gynnal ymchwil mewn ysgol!

Ar y cyfan, mae fy lleoliad CUROP wedi bod yn brofiad gwerthfawr dros ben, sydd nid yn unig wedi datblygu fy sgiliau ymchwil a threfnu, ond sydd hefyd wedi rhoi dealltwriaeth i mi o fyd ymchwil academaidd, ac mae wedi llywio fy newis i’w ddilyn fel gyrfa.

Dewislen