[us_page_title align=”center” description=”1″]

Ymwadiad

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir ar dudalennau ar wefan y DECIPHer yn gywir ac yn gyfredol. Fodd bynnag, gallai’r cynnwys newid o bryd i’w gilydd ac ni all y Brifysgol fod yn atebol am gywirdeb yr holl wybodaeth a gyflwynir ar unrhyw adeg. Mae sefydliad yn cadw’r hawl i wneud newidiadau heb rybudd.

Rhaglenni Astudio a Chyfleoedd Ymchwil

Darperir gwybodaeth ar wefan y grŵp am raglenni a chyfleoedd ymchwil at ddibenion cyhoeddusrwydd ac fel canllaw yn unig. Nid yw’n gontract. Gwneir pob ymdrech posibl i sicrhau bod gwybodaeth am gyfleoedd astudio ac ymchwil yn gywir a chyfredol. Fodd bynnag, gall y wybodaeth hon newid heb rybudd cyn ac ar ôl derbyn ymgeisydd.

Defnydd

Mae pob testun, delwedd a chynnwys arall ar y wefan hon yn hawlfraint DECIPHer oni nodir yn benodol fel arall. Ni ellir eu lawrlwytho neu eu copïo heb gael caniatâd yn gyntaf at ddibenion addysg, gweinyddiaeth ac ymchwil o fewn y Brifysgol, neu at ddefnydd personol, anfasnachol.

Os ydych yn dymuno atgynhyrchu cynnwys gwefan mewn unrhyw ffordd arall, neu at unrhyw ddiben arall, rhaid i chi gysylltu’n gyntaf â thîm gweinyddol DECIPHer i gael caniatâd.

Cysylltiadau Allanol

Nid yw’r grŵp DECIPHer yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi’r farn y maent yn ei mynegi, neu’n sicrhau bod y wybodaeth y maent yn ei darparu’n gywir. Caiff unrhyw gyfeiriad gan DECIPHer drwy ddolenni i safleoedd gwe allanol eu darparu fel mater o gwrteisi. Ni ddylai’r defnyddiwr ddehongli unrhyw gyfeiriad, drwy gyfrwng dolenni o’r fath fel cymeradwyaeth gan DECIPHer o’r gwasanaethau a ddarperir gan gwmnïau, unigolion neu ddarparwyr allanol eraill. Dylai’r defnyddiwr fodloni ei hun bod y gwasanaethau a ddarperir gan y cwmni, yr unigolyn neu’r darparwr allanol yn diwallu anghenion a gofynion y defnyddiwr yn briodol.

Nid yw DECIPHer yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am wasanaethau a ddarperir gan gwmnïau, unigolion neu ddarparwyr allanol eraill. Ymhellach, nid yw DECIPHer yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am gynnwys – neu wybodaeth a gynhwysir ar – y wefan sy’n perthyn i gwmnïau, unigolion neu ddarparwyr allanol eraill neu ar gyfer unrhyw niwed a achoswyd neu sy’n codi mewn perthynas â hynny.

Feirysau

Gwneir pob ymdrech i sicrhau nad yw cynnwys i’w lawrlwytho yn cynnwys feirysau. Nid yw DECIPHer yn atebol am unrhyw iawndal sy’n codi yn sgîl haint feirws.

Nodau masnach

Mae pob nod masnach ar y safle hwn yn parhau’n eiddo i’w perchenogion perthnasol a chânt eu defnyddio at ddibenion adnabod yn unig.

Dewislen