Mynd i'r cynnwys
Home » Ymchwil » Rhaglenni » Amgylchiadau A Sefydliadau Iach » Adolygiad O Wasanaethau Cwnsela Statudol yn yr Ysgol A’r Gymuned Ac Ymchwil i Gynllun a Dylunio Peilot Ar Gyfer Plant Oedran Cynradd

Adolygiad O Wasanaethau Cwnsela Statudol yn yr Ysgol A’r Gymuned Ac Ymchwil i Gynllun a Dylunio Peilot Ar Gyfer Plant Oedran Cynradd

Prif Ymchwilydd

Rhiannon Evans


Cyd-ymchwilwyr

Simon Murphy, Lauren Copeland, Amy Edwards, Peter Gee, Gillian Hewitt, Helen Morgan, Nick Page, Joan Roberts, Simone Willis


Cefndir

Mae iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru yn flaenoriaeth. Mae bron i 20 y cant o ddysgwyr ym Mlynyddoedd ysgol 7-11 yn nodi cyfraddau uchel o symptomau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl gwael, ond eto mae mwy na chwarter yn teimlo bod diffyg cymorth iechyd meddwl ar gael iddynt yn yr ysgol. Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol yng Nghymru ddarparu gwasanaeth cwnsela annibynnol i gefnogi anghenion iechyd, emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc ym Mlynyddoedd ysgol 6-13. Yn 2020, fel rhan o ymrwymiad ariannol ehangach i’r Dull Ysgol Gyfan o ymdrin [GH1] â lles emosiynol a meddyliol, cytunodd Swyddogion Llywodraeth Cymru i gynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau cwnsela ysgolion a chymunedol, gan ymestyn yr hawl i bob plentyn o oed ysgol gynradd (4—11 oed) yng Nghymru. Comisiynwyd yr astudiaeth ymchwil hon gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r ymrwymiad hwn.


Nodau ac Amcanion

Nod cyffredinol yr astudiaeth hon oedd canfod sut i wneud y gorau o ddarpariaeth gwasanaeth cwnsela ar gyfer plant oes ysgol gynradd a phobl ifanc oed ysgol uwchradd.

Nodau penodol yr ymchwil oedd:

  • Cynnal adolygiad ffurfiol o addasrwydd at y diben o wasanaethau cwnsela statudol ysgolion a chymunedol ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 oed a ddarperir drwy Awdurdodau Lleol ledled Cymru.
  • Archwilio angen ac opsiynau ar gyfer ymestyn cwnsela i blant iau, 4 oed a hŷn.
  • Gwneud argymhellion ynghylch gwelliannau i’r ddarpariaeth, monitro a gwerthuso gwasanaethau, yn seiliedig ar ddamcaniaeth newid ar sail tystiolaeth ar gyfer gwasanaethau.

Cynllun yr Astudiaeth

Defnyddiodd yr astudiaeth ymagwedd dulliau cymysg ac ymgymerodd â’r canlynol:

  • Adolygiad cyflym o dystiolaeth o werthusiadau o wasanaethau cwnsela mewn ysgolion a chymunedau yn y DU.
  • Dadansoddiad uwchradd o setiau data bob dwy flynedd ar lefel ysgolion uwchradd a dysgwyr y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN).
  • Mapio’r ddarpariaeth bresennol o wasanaethau cwnsela mewn ysgolion a’r gymuned yng Nghymru.
  • Ymgynghoriadau gyda phlant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr, staff ysgolion ac arweinwyr gwasanaeth cwnsela LA.
  • Cyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol y system.
  • Astudiaethau achos gydag ysgolion cynradd ac uwchradd.

Rhagor o wybodaeth a chyhoeddiadau

Adolygiad o wasanaethau cwnsela mewn ysgolion a chymunedol (gwefan Llywodraeth Cymru)

Sut allwn ni wella gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion? Model newydd ar gyfer y cyd-destun addysg presennol (Gweminar, YouTube)


Dyddiad dechrau

Tachwedd 2020


Dyddiad gorffen

Mawrth 2022


Arianwyr

Llywodraeth Cymru


Swm

£149,982.30