Mynd i'r cynnwys
Home » Interniaeth Christine: ‘Roedd yn brofiad trawsnewidiol’

Interniaeth Christine: ‘Roedd yn brofiad trawsnewidiol’

  • Flog

Mae Christine Jenkins yn edrych yn ôl ar ei lleoliad haf yn DECIPHer, a oedd yn cynnwys defnyddio ei sgiliau trin data

Mae interniaethau haf yn ddefod newid byd i lawer o fyfyrwyr prifysgol, gan gynnig cyfle unigryw i bontio’r bwlch rhwng dysgu yn yr ystafell ddosbarth a chymhwyso yn y byd go iawn. Yr haf diwethaf, cefais y fraint o fod yn intern yn DECIPHer, sefydliad sydd ar flaen y gad o ran ymchwil iechyd cyhoeddus. Doeddwn i ddim wedi sylweddoli ar y pryd y byddai’r profiad hwn nid yn unig yn mireinio fy sgiliau trin data ond hefyd yn fy amlygu i effaith ddwys bod yn rhan o rywbeth llawer mwy na minnau.

Dechreuodd fy nhaith yn DECIPHer yn llawn disgwyliadau a chyffro. Gyda sylfaen gadarn mewn dadansoddi data o’m gwaith cwrs, roeddwn yn awyddus i blymio i fyd ymchwil a gwneud cyfraniad pendant at fentrau iechyd cyhoeddus.

Un o brif dasgau fy interniaeth oedd cynorthwyo i reoli a dadansoddi’r setiau data helaeth a oedd yn sail i brosiectau ymchwil DECIPHer. Dyma ble daeth fy sgiliau trin data i’r amlwg. Roeddwn i’n gyfrifol am lanhau, trefnu a thrawsnewid data crai yn fewnwelediadau ystyrlon. Er efallai ei fod yn swnio’n ddibwys, ni ellir gorbwysleisio effaith y dadansoddiadau data hyn ar ymchwil iechyd cyhoeddus. Dysgais bwysigrwydd ansawdd ac uniondeb data, gan y gall hyd yn oed y gwall lleiaf arwain at gasgliadau gwallus.

Roedd y daith hon yn fy ngalluogi i dyfu’n broffesiynol ac yn bersonol, gan atgyfnerthu fy nghred mewn grym ymchwil i greu newid cadarnhaol yn y byd.

Roedd yn brofiad gwylaidd gwybod bod fy nghyfraniadau wedi chwarae rhan wrth lunio strategaethau i fynd i’r afael â materion fel cam-drin cyfoedion gan gyfoedion. Ychwanegodd y gweithdy ar les meddyliol ar gyfer Ysgolion Iach Cymru haen arall i’r profiad hwn, gan bwysleisio pwysigrwydd cydweithredu ac ymchwil amlddisgyblaethol wrth greu cymunedau iachach a hapusach.

Roedd fy interniaeth haf yn DECIPHer yn brofiad trawsnewidiol a gyfunodd mireinio fy sgiliau trin data gydag ymdeimlad dwys o bwrpas. Dysgais nid yn unig sut i lywio setiau data cymhleth ond hefyd gwelais effaith bendant ymchwil ar ganlyniadau iechyd cyhoeddus. Roedd y daith hon yn fy ngalluogi i dyfu’n broffesiynol ac yn bersonol, gan atgyfnerthu fy nghred mewn grym ymchwil i greu newid cadarnhaol yn y byd.

Wrth i mi edrych yn ôl ar fy amser yn DECIPHer, rwy’n ddiolchgar am y cyfle i fod yn rhan o rywbeth mwy na fi fy hun. Mae wedi cadarnhau o’r newydd fy angerdd dros  ddadansoddi data ac ymchwil ac wedi fy ysbrydoli i barhau i ddilyn gyrfa lle gallaf gyfrannu at atebion ystyrlon y byd go iawn. Nid interniaeth yn unig oedd fy haf gyda DECIPHer; roedd yn wers ar botensial trawsnewidiol ymchwil a’r newidiadau dwys a all ddigwydd pan fyddwn yn gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â heriau iechyd cyhoeddus cymhleth.

I gael gwybod am gyfleoedd lleoliadau ar y campws ym Mhrifysgol Caerdydd, cliciwch yma: Cyfleoedd interniaeth ar y campws