Mynd i'r cynnwys
Home » Safia: Fy marn ar gwrs byr DECIPHer

Safia: Fy marn ar gwrs byr DECIPHer

  • Flog

Mae’r Cynorthwyydd Ymchwil Safia Ouerghi yn rhoi adborth ar ‘Datblygu, Gwerthuso, Addasu a Gweithredu’, a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2022.

Safia Ouerghi

Ar ôl ymuno â DECIPHer ym mis Medi 2021, roeddwn yn awyddus iawn i gael y cyfle i fynychu un o’r cyrsiau byr y mae’r ganolfan ymchwil yn eu cynnig. Cynhaliwyd ‘Datblygu, Gwerthuso, Addasu a Gweithredu’, rhan o’r gyfres o gyrsiau byr ‘Arloesi Methodolegol ym maes Gwyddor Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd’, ar yr 8fed, 9fed, 15fed a’r 16eg o Fehefin. Roedd cynnwys y cwrs yn llawn pynciau diddorol amrywiol, ac ambell un ohonynt oedd:

  • Cydgynhyrchu ymyriadau a gwerthusiadau
  • Theori ymyrraeth
  • Modelau rhesymeg
  • Astudiaethau dichonoldeb a pheilot
  • Gwerthuso’r broses

Roedd pob diwrnod o’r cwrs yn llawn gweithgaredd rhyngweithiol am gynnwys y cwrs lle cawsom gyfle i gymhwyso’r hyn a ddysgwyd i senarios enghreifftiol. Roedd hyn yn graff iawn oherwydd wrth gymharu sut yr ydym ni fel grŵp wedi creu model rhesymeg neu feini prawf atchweliad â’r cyhoeddiadau swyddogol, roeddem yn gallu gweld sut y gellir gwneud gwelliannau yn ein penderfyniadau (a faint yr ydym eisoes yn ei wybod!). Gyda phob pwnc, darparwyd enghreifftiau i ni hefyd o sut roedd dulliau a syniadau yn y cwrs yn cael eu cymhwyso i faterion iechyd cyhoeddus, un oedd defnyddio model rhesymeg ar gyfer y nod o leihau’r defnydd o e-sigaréts. Roedd hyn yn ddefnyddiol gan fod yr enghreifftiau o fywyd go iawn yn dangos pa mor berthnasol yw cynnwys y cwrs a sut mae’r technegau’n helpu i wella iechyd a lles plant a’r glasoed.

‘Roedd yn fuddiol cael persbectif newydd ar gynnwys fel meddwl cymdeithasol-ecolegol, ymyriadau cymhleth, a chyd-gynhyrchu.’

Pe bai’n rhaid i mi ddewis hoff ddiwrnod, roedd diwrnod cyntaf y cwrs yn arbennig o ddiddorol i mi oherwydd ar ôl dod ar draws rhai o’r pynciau yn ystod fy ngradd israddedig, roedd yn fuddiol cael persbectif newydd ar gynnwys fel meddwl cymdeithasol-ecolegol, ymyriadau cymhleth, a chyd-gynhyrchu. Er enghraifft, er bod gennyf wybodaeth flaenorol am fframwaith MRC 2000 ar gyfer datblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth, anaml y bûm yn ystyried ei gwympiadau o ran pa mor hen ffasiwn a chyfyng ydyw. Felly, pan gawsom ein dysgu am fframwaith ddiweddaraf 2021, roedd yn dwysáu y berthynas ddwy-gyfeiriadol bwysig rhwng ymchwilwyr a chyfranogwyr a’r angen i ystyried ffactorau economaidd a chyd-destunol wrth ddatblygu a gwerthuso ymyrraeth. Roedd yranogaeth hon i feddwl yn ddadansoddol trwy gydol y pedwar diwrnod ac mae’n debyg mai dyma’r peth mwyaf y cymerais o’r cwrs.

Roedd cyfanswm o ddeg tiwtor yn y cwrs byr hwn, a phob un ohonynt yn ymdrin ag agweddau amrywiol ar y modiwl. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn oherwydd bod gan bob tiwtor ei ddull a’i wybodaeth ei hun i’w rhannu.  Ar y cyfan, roedd cynllunio a strwythur y sesiynau gan arweinwyr y cwrs wedi arwain i mi deimlo fy mod wedi dysgu llawer o wybodaeth heb deimlo fy mod wedi fy llethu ac rwy’n ddiolchgar am y cyfle hwn. 

Cynhelir ‘Datblygu, Gwerthuso, Addasu a Gweithredu’ bob blwyddyn ym mis Mehefin. Mae rhagor o wybodaeth am gyrsiau byr DECIPHer ar gael yma a gallwch gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio i gael gwybodaeth yma .