Skip to content

DECIPHER YNG NGHYNHADLEDD EUSPR 2020

Roedd gan DECIPHer bresenoldeb amlwg yng nghynhadledd ddiweddar Cymdeithas Ymchwil Ataliaeth Ewrop (EUSPR), a gynhaliwyd ar-lein dros gyfnod o dri diwrnod ym mis Hydref. Thema eleni oedd ‘Gwneud gwyddor ataliaeth yn berthnasol i bawb: cyd-gynhyrchu ac effaith’.

Cychwynnodd y digwyddiad gyda gweithdai rhagarweiniol, oedd yn cynnwys gweithdy dechrau gyrfa yng ngofal Jeremy Segrott a Peter Gee. Roedd hwn yn edrych ar ffyrdd o ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch agweddau ar y broses ymchwil megis nodau ymchwil a chwestiynau; gweithdrefnau astudio (e.e. gwybodaeth i gyfranogwyr); strategaethau recriwtio a gweithgareddau dadansoddi a lledaenu data.

Roedd y gweithdy’n ystyried tri chwestiwn allweddol:

Beth yw manteision posibl cynnwys y cyhoedd (o safbwynt ymchwil, ac o safbwynt aelodau o’r cyhoedd)?

Beth yw’r ffordd orau o gynllunio a threfnu cynnwys y cyhoedd?

Beth yw rhai o’r prif heriau wrth gynnwys y cyhoedd mewn modd safonol, a sut mae rhoi sylw iddyn nhw?

Ar ddiwrnod agoriadol y brif gynhadledd, bu Dr Segrott ac Ina Koning (Prifysgol Utrecht) yn cynnal sesiwn ar ‘fagu plant yn ystod COVID-19’. Bu’r sesiwn, oedd yn defnyddio arolwg diweddar o aelodau EUSPR, a hefyd waith ymchwil parhaus, yn edrych ar effaith y pandemig presennol ar rieni a theuluoedd; darpariaeth cymorth i deuluoedd; a sut mae ymyriadau magu plant wedi addasu yn ystod yr argyfwng iechyd.

Yn arbennig, trafodwyd sut mae ymyriadau presennol wyneb yn wyneb ar sail grwpiau wedi cael eu haddasu i’w cyflwyno ar-lein, a goblygiadau hynny ar gyfer theori’r rhaglen, cadw at y bwriadau gweithredu, ac estyn allan ar draws gwahanol rannau o’r boblogaeth.

Dywedodd Dr Segrott, a fu gynt yn Llywydd EUSPR: ‘Roedd hwn yn gyfle gwych i rannu’r profiad a gawsom yn DECIPHer gyda rhwydwaith rhyngwladol o ymchwilwyr, ac i hyrwyddo cynnwys y cyhoedd ymhellach yng ngwyddor ataliaeth.’

Cynhelir cynhadledd y flwyddyn nesaf ‘Ataliaeth – Rhwng Moeseg ac Effeithiolrwydd’ o 29 Medi – 1 Hydref, 2021, yn Tallinn, Estonia. Cewch ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar wefan EUSPR.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cwrs Byr Cynnwys y Cyhoedd, cliciwch yma.

SHRN yn cyflwyno i NSERE

Ar 20fed Ionawr 2021, cyflwynodd Simon Murphy a Joan Roberts seminar ar y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN) mewn digwyddiad ar-lein a drefnwyd gan Strategaeth Genedlaethol Ymchwil ac Ymholiad Addysgol Llywodraeth Cymru (NSERE). Dyma ddiweddariad ar hynny gan Joan, Cyfarwyddwr Gweithrediadau SHRN.

Joan Roberts

Roedd Simon a minnau wrth ein bodd yn cael cais i gyflwyno’r seminar hon fel rhan o raglen a drefnwyd gan Strategaeth Genedlaethol Ymchwil ac Ymholiad Addysgol Llywodraeth Cymru (NSERE). Nod NSERE yw sicrhau bod ymchwil, ymholi a thystiolaeth yn chwarae rhan ystyrlon yn natblygiad ymarfer ym mhob agwedd ar y system addysg. Mae’r seminarau wedi’u datblygu i gefnogi meithrin gallu a rhwydweithio ac maent yn agored i ymchwilwyr, ymarferwyr a llunwyr polisi.

Teitl ein cyflwyniad oedd: Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion: cefnogi ymchwil, polisi ac ymarfer yng nghyswllt iechyd a lles pobl ifanc. Buom yn siarad am sut mae SHRN yn ceisio gwella iechyd a lles pobl ifanc yng Nghymru trwy wneud y canlynol:

Darparu data iechyd a lles cadarn i ysgolion a rhanddeiliaid cenedlaethol / rhanbarthol;


Cynhyrchu tystiolaeth ymchwil newydd ar y ffordd orau i wella iechyd a lles pobl ifanc yn yr ysgol;


Helpu ysgolion, a’r rhai sy’n cefnogi ysgolion, i ddeall tystiolaeth 
ymchwil iechyd a sut gellir ei defnyddio mewn ysgolion.


Aethom ymlaen i archwilio sut mae pob un o’r elfennau hyn yn cefnogi datblygiadau cyffrous yn system addysg Cymru gan gynnwys Cwricwlwm CymruRhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru; yr Ymagwedd Genedlaethol at Ddysgu Proffesiynol ac Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu.

Cafodd y cyflwyniad dderbyniad da ac roeddem hefyd yn falch iawn o glywed gan ysgolion Rhwydwaith a rhanddeiliaid eraill am y gwerth y maent yn ei roi ar ein gwaith. Roedd hefyd yn fodd i gyflwyno SHRN i gynulleidfa newydd ac o ganlyniad rydym yn cwrdd ag ymarferwyr o wahanol leoliadau addysgol. Mae hyn wedi arwain at wahoddiad i gyfrannu at ddigwyddiad Mewnwelediad Polisi sy’n gysylltiedig ag Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu.

Cysylltwch â shrn@cardiff.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.