Mynd i'r cynnwys
Home » Hysbysebu Iachach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Hysbysebu Iachach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

  • Ymchwil

Prif Ymchwilwyr ar y Cyd

Dr Kelly Morgan a Dr Elinor Coulman (Prifysgol Caerdydd)


Ymchwilwyr ar y cyd

Dr Samantha Garay (Prifysgol Caerdydd); Yr Athro Frank de Vocht (Prifysgol Bryste)


Cefndir

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn cydweithio er mwyn datblygu camau gweithredu sy’n cyfyngu ar hysbysebu bwydydd a diodydd Uchel mewn Braster, Siwgr a Halen (HFSS), fel rhan o’u gwaith ehangach i fynd i’r afael â gordewdra a gwella pwysau iach ar draws y rhanbarth. Agwedd allweddol ar y gwaith hwn yw datblygu polisïau gyda’r nod o gyfyngu hysbysebu HFSS a chynyddu’r lle ar gyfer hysbysebu a marchnata iachach ar draws y rhanbarth, ar safleoedd hysbysebu ym mherchnogaeth y Cyngor a rhai sydd dan gontract gyda nhw.


Nodau ac amcanion

Nod y gwerthusiad hwn o’r rhaglen Polisïau Hysbysebu Iachach yw:-

  • Trin a thrafod yr hyn sy’n rhwystro ac yn hwyluso rhoi newidiadau polisi ar Fwydydd sy’n uchel mewn braster, siwgr a halen (HFSS) ar waith o fewn awdurdodau lleol.
  • Deall canfyddiadau’r cyhoedd o hysbysebion HFSS a’r rheini nad ydyn nhw’n rhai HFSS, a’r effeithiau posibl y gallai newidiadau polisi ar HFSS eu cael.

Cynllun yr astudiaeth

Ceir pedair rhan i’r gwerthusiad hwn sy’n defnyddio dulliau cymysg, sef:

1. Arolwg preswylwyr: Bydd preswylwyr 16+ oed ar draws y ddau awdurdod lleol yn cael cyfle i gymryd rhan yn yr astudiaeth trwy ateb arolwg. Cynhelir yr arolygon ar ddau bwynt penodol; cyn ac ar ôl gweithredu’r newid i’r polisi (lle bo’n berthnasol) .

2. Cyfweliadau â phreswylwyr: Breswylwyr a atebodd yr holiadur cyntaf yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfweliad dilynol unigol.

3. Grwpiau ffocws mewn ysgolion: Bydd grwpiau ffocws yn cael eu trefnu gyda 6 i 8 o ddisgyblion rhwng 9 a 11 oed, a rhwng 12 a 15 oed.

4. Cyfweliadau â rhanddeiliaid: Caiff rhanddeiliaid sy’n rhan o’r broses o gyflwyno newidiadau polisi HFSS yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg eu gwahodd i gymryd rhan mewn cyfweliadau un-i-un.


Ymglymiad gan y cyhoedd

Trwy gydol y gwerthusiad, bydd gweithgareddau ymglymiad parhaus gan y cyhoedd yn cynnwys:

  • Bydd cynrychiolwyr lleol ymglymiad gan y cyhoedd yn aelodau o Grŵp Rheoli’r Astudiaeth (SMG) a Grŵp Cynghori’r Astudiaeth (SAG) er mwyn sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu gwneud ar y cyd a goruchwyliaeth ar gyfer ymglymiad gan y cyhoedd.
  • Bydd ysgol o Gaerdydd neu Fro Morgannwg sy’n cymryd rhan mewn ymglymiad gan y cyhoedd yn ymglymiad o gam sefydlu’r astudiaeth ymlaen i sicrhau bod pobl ifanc 9-11 oed yn cael eu cynrychioli. Bydd pobl ifanc yn llywio ac yn cynorthwyo â chyd-ddatblygu deunyddiau recriwtio i’r astudiaeth, offer casglu data a chynlluniau lledaenu data.
  • Ymglymiad gan aelodau o grwpiau ieuenctid lleol 13-17 oed sydd wedi cynorthwyo â chyd-ddatblygu’r protocol gwerthuso a byddant yn parhau i lywio datblygiad deunyddiau recriwtio i’r astudiaeth, offer casglu data a chynlluniau lledaenu data.

Dyddiad dechrau

Hydref 2023

Dyddiad gorffen

Rhagfyr 2024

Cyllidwyr

Ariennir yr astudiaeth hon trwy Dîm Astudiaethau Ymatebol Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus NIHR trwy PHIRST Insight.