Mynd i'r cynnwys
Home » Ymglymiad y cyhoedd – gwneud gwahaniaeth i’r gwaith a wnawn

Ymglymiad y cyhoedd – gwneud gwahaniaeth i’r gwaith a wnawn

  • Ymchwil

Mae DECIPHer yn cael ei gefnogi gan grŵp llywio Ymglymiad y Cyhoedd sy’n dod ag arbenigedd o bob cwr o Gymru at ei gilydd i ddatblygu arfer da a gweithgareddau gwerth ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod strategaethau’n cyd-fynd â Llysgenhadon Ifanc ICC a Swyddfa’r Comisiynydd Plant. Nod ein gweithgareddau Ymglymiad y Cyhoedd yw sicrhau bod ymchwil yn mynd i’r afael ag anghenion a blaenoriaethau pobl ifanc, teuluoedd a’r gymuned ehangach, yn cynyddu ansawdd yr ymchwil sy’n cael ei chyflawni ac yn hwyluso effaith.

Rydym yn cynnwys y cyhoedd ar draws ein prosiectau ymchwil ar bob cam o’r cylch ymchwil. Caiff Ymglymiad y Cyhoedd mewn ymchwil DECIPHer ei hwyluso’n gynnar drwy broses y Grŵp Datblygu Ymchwil (GDY). Grwpiau o academyddion, llunwyr polisi, ymarferwyr a’r cyhoedd yw GDYau, sy’n dod at ei gilydd i nodi meysydd ymchwil o ddiddordeb a datblygu cynigion cyllid ar gyfer prosiectau. Caiff pob GDY ei fonitro ac, os caiff ei fabwysiadu gan DECIPHer, caiff cefnogaeth ei chynnig gan y Swyddog Ymglymiad y Cyhoedd, sy’n gallu helpu i nodi’r grŵp mwyaf addas i gydweithio ag ef a rhoi cyngor ar gynnwys arbenigedd ac adnoddau priodol mewn prosiectau arfaethedig. Mae ein grŵp ymgynghorol i bobl ifanc, ALPHA, yn helpu i sicrhau bod ymchwil y Ganolfan yn berthnasol i bobl ifanc a’u hanghenion trwy lais y defnyddiwr.

Mae cyfranogiad cynnar yn sicrhau bod cyfraniad y cyhoedd yn ystyrlon a bod ceisiadau am gyllid prosiect yn adlewyrchu anghenion y cyhoedd ac yn cynnwys adnoddau digonol.

Gofynnom i rai o’n hymchwilwyr fyfyrio ar eu defnydd o rwydweithiau ymglymiad y cyhoedd a’r cymorth y gallwn ei gynnig: