Ymgynghoriadau

Mae DECIPHer yn cyfrannu’n rheolaidd at ymgynghoriadau ar faterion o bwys ym maes iechyd y cyhoedd. Yn y modd hwn, mae DECIPHer yn ymgymryd â dadleuon allweddol ar wella iechyd y cyhoedd, ac yn cefnogi datblygu polisïau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Gellir lawrlwytho ymatebion i nifer o ymgynghoriadau diweddar isod:

Canllawiau a Chod y Cwricwlwm i Gymru ar gyfer
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
Llywodraeth Cymru, Mai 2021
Canllawiau gwella ysgolion: fframwaith ar gyfer
gwerthuso, gwella ac atebolrwydd
Llywodraeth Cymru, Mawrth 2021
Cymwys ar gyfer y dyfodol – ymgynghoriad
Cymwysterau Cymru, Chwefror 2021
Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol
Llywodraeth Cymru, Gorffennaf 2020
Sicrhau Mynediad at y Cwricwlwm Llawn
Llywodraeth Cymru, Hydref 2019
Ymgynghoriad ar gyfer adborth ar gwricwlwm drafft Cymru 2022
Llywodraeth Cymru, Gorffennaf 2019
Holiadur ar-lein Natsal
Natsal, Mai 2019
Ymgynghoriad ar gynigion Strategaeth Pwysau Iach Cymru Iach
Llywodraeth Cymru, Ebrill 2019
Ymateb DECIPHer (PDF)
Canllawiau Drafft ar Addysg perthnasoedd a rhywioldeb 2018
Llywodraeth Cymru, Chwefror 2019
Cenhadaeth ein Cenedl: Cwricwlwm Trawsnewidiol
Llywodraeth Cymru, Ionawr 2019
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV): Dangosyddion VAWDASV Cenedlaethol Drafft
Llywodraeth Cymru, Rhagfyr 2018
Labelu Diodydd Alcohol Isel
Llywodraeth Cymru, Gorffennaf 2018
Dewislen