Mynd i'r cynnwys
Home » Interniaeth Megan fel Cynorthwyydd Ymchwil: ‘Rhoddodd fy lleoliad y sgiliau i mi ar gyfer gyrfa mewn ymchwil’  

Interniaeth Megan fel Cynorthwyydd Ymchwil: ‘Rhoddodd fy lleoliad y sgiliau i mi ar gyfer gyrfa mewn ymchwil’  

  • Flog

Yn ddiweddar, cwblhaodd Megan Hamilton radd Meistr mewn Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol a chyn hynny, cwblhaodd radd israddedig mewn Seicoleg. Yma, mae’n trafod ei hinterniaeth pum mis yn DECIPHer: 

Dechreuais ymddiddori mewn gyrfa mewn ymchwil oherwydd fy nghwrs israddedig a’r ffocws pendant ar ddulliau ymchwil. Sbardunwyd fy niddordebau penodol mewn ymchwil trosedd a thrais oherwydd bod modiwl seicoleg ‘Seicoleg Fforensig: Trais a Throseddu’ wedi fy arwain i ddewis fy ngradd Meistr. 

Yn ystod fy ngradd Meistr, cwblheais leoliad 60 awr yn SBARC gyda’r Grŵp Ymchwil Trais; yn y lleoliad hwn, mynegais fy niddordeb mewn dysgu mwy am ymchwil ansoddol. Arweiniodd hyn fi at gyfarfod â thîm Rhaglen Gweithredu a Gwerthusiad Proses Rhaglenni Ymyrraeth Trais yn Ysbytai De Cymru (PREVIP) a dechrau interniaeth 5 mis gyda DECIPHer, trwy Siop Swyddi Prifysgolion Caerdydd. 

Meithrin sgiliau newydd 

Roedd fy ngoruchwyliwr, Jordan Van Godwin, yn groesawgar iawn a sicrhaodd fy mod yn cael y cyfle i gymryd rhan yn nigwyddiadau DECIPHer ac i gyfathrebu â thimau ymchwil eraill. Cefais fy annog i ddysgu sgiliau ymchwil ansoddol newydd, megis defnyddio NVIVO, a chefais gymorth i wella’r sgiliau hyn. Ar y prosiect, cymerais ran mewn cyfweliadau, dadansoddi a’r broses ysgrifennu. Rwyf wedi magu hyder wrth fynegi fy marn mewn cyfarfodydd a siarad â gweithwyr proffesiynol. 

Roedd DECIPHer yn hynod groesawgar; pan oedd gennyf gwestiwn, byddai staff y tu allan i’m grŵp ymchwil bob amser yn barod i’m cynorthwyo ac ateb fy nghwestiynau. Mwynheais yn benodol fynychu fforwm DECIPHer lle’r oedd timau DECIPHer eraill yn cyflwyno’r ymchwil yr oeddent yn gweithio arno. Mae adeilad SBARC ei hun yn amgylchedd gweithio anhygoel gyda’r cyfle i weithio ar eich pen eich hun neu weithio ar y cyd. 

Mae’r sgiliau yr wyf wedi’u dysgu a’u datblygu yn fy lleoliad wedi rhoi’r sgiliau i mi ar gyfer gyrfa mewn ymchwil. Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau fy rôl newydd fel cynorthwyydd ymchwil yn SBARC gyda’r Grŵp Ymchwil Trais. Rwy’n credu bod fy interniaeth gyda DECIPHer a’r sgiliau a ddysgais wedi fy helpu i gael fy rôl bresennol. 

Rwy’n argymell yn fawr gwneud interniaeth gyda DECIPHer! 

I gael gwybod am gyfleoedd lleoliadau ar y campws ym Mhrifysgol Caerdydd, cliciwch yma: Cyfleoedd interniaeth ar y campws