FY MLAS AR WAITH GYDA DECIPHER

Molly Burdon, myfyriwr Seicoleg ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n edrych yn ôl ar ei lleoliad gwaith dros saith mis yn DECIPHer

Roeddwn wrth fy modd i gael cynnig cyfle i gwblhau cyfnod blas ar waith rhithiol yn DECIPHer. Fel person dyslecsig, gyda diddordeb mewn seicoleg gymdeithasol a datblygiadol, roeddwn i am gael profiad gwaith yn y byd academaidd cyn fy mlwyddyn ar leoliad. Des i o hyd i hyn drwy Go Wales, cynllun sy’n darparu profiad gwaith i fyfyrwyr Addysg Uwch sy’n wynebu rhwystrau yn sicrhau cyflogaeth.

Molly Burdon

Rwyf i wedi bod yn gweithio ar ddau brosiect ymchwil iechyd cyhoeddus gyda Jordan Van Godwin. Partneriaeth polisi-ymarfer-ymchwil yw’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion rhwng Prifysgol Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n cefnogi iechyd meddwl a lles myfyrwyr ysgol yng Nghymru. Mae’r prosiect arall y bûm i’n gweithio arno yn canolbwyntio ar ddrafftio canllawiau fframwaith i Lywodraeth Cymru sy’n ymgorffori ymagwedd ysgol gyfan at iechyd meddwl a lles.

Trwy gydol y saith mis diwethaf o weithio ar y prosiectau hyn, rwyf i wedi ymgymryd ag ystod eang o dasgau ymchwil. Roeddwn i’n mynychu cyfarfodydd staff, yn gwirio ansawdd trawsgrifiadau cyfweliadau i sicrhau eu bod yn gywir ac yn ddienw, ac yn cyfrannu at ddadansoddiad data ansoddol dogfennau drwy dynnu a chodio gwybodaeth yn defnyddio NVivo, meddalwedd dadansoddi arbenigol. Yn arbennig, roeddwn i’n mwynhau golygu canllawiau pynciau cyfweliad i randdeiliaid, rhieni, a disgyblion, oherwydd fy mod yn gallu cynnig golwg allanol ar eglurder y cwestiynau ac awgrymu newidiadau i wella hygyrchedd yr iaith a’r derminoleg oedd yn cael eu defnyddio. Cefais gyfle hefyd i gysgodi cyfweliadau lled-strwythuredig yn ogystal â grwpiau ffocws a gynhaliwyd ar Zoom. Roedd y rhain yn sesiynau diddorol a difyr oedd yn brofiad ymarferol gwerthfawr o’r ffordd y cynhelir dulliau ymchwil ansoddol, eu heriau, a sut i addasu strwythur y canllaw pwnc yn hyblyg mewn ymateb i atebion y cyfranogwr i wella llif y cyfweliad.

Fy hoff dasg oedd cael cyfle i archwilio gwahanol ddulliau casglu data rhithwir fyddai’n fwy difyr a hygyrch i gynulleidfaoedd iau.’

Yn ystod y lleoliad gwaith, mynychais fforymau niferus ar amrywiol bynciau, yn cynnwys ‘Rhaglen Ymchwil Plentyndod Da’ a ‘Seicobwer: astudiaeth ansoddol o gwnsela digidol a gweithio o bell’, a ehangodd fy ngwybodaeth am yr ymchwil sydd ar waith i les plant, yn ogystal ag ymchwil ansoddol mewn parthau eraill, fel seiciatreg. Ar ben hynny, cefais gysylltu ag aelodau eraill o staff DECIPHer i glywed am eu profiadau penodol a’u taith drwy’r byd academaidd gan fod gen i ddiddordeb yn y posibilrwydd o ddilyn gyrfa mewn ymchwil seicolegol. Mewn cyfarfodydd â Joan Roberts, cyfarwyddwr SHRN, a Lianna Angel, cydymaith ymchwil feintiol, cefais gyngor hynod ddefnyddiol ar y gwahanol lwybrau y gallwch eu dewis i fynd i’r byd academaidd a chyfleoedd ymchwil meintiol posibl ar gyfer y dyfodol.

Ond fy hoff dasg yn y blas hwn ar waith oedd cael cyfle i archwilio gwahanol ddulliau casglu data rhithwir fyddai’n fwy difyr a hygyrch i gynulleidfaoedd iau. Gan ddefnyddio platfform o’r enw MIRO, creais enghraifft o weithgaredd bwrdd gwyn ar-lein y gellid ei ddefnyddio fel gweithgaredd amgen yn ystod grwpiau ffocws Ymagwedd Iechyd Meddwl yr Ysgol Gyfan a chyflwynais fy nghanfyddiadau i dîm y prosiect. Roedd hwn yn gyfle gwych i ddangos fy nghreadigrwydd a magu fy hyder wrth gyflwyno syniadau unigryw i dîm o ymchwilwyr gyda phob un yn gefnogol iawn ac yn cynnig adborth gwych!

Mae’r arweiniad a gefais i wedi bod yn hanfodol i sicrhau cyfle ymchwil dramor ar gyfer fy lleoliad prifysgol y flwyddyn nesaf.’

Ers cyrraedd DECIPHer, rwyf i wedi datblygu sgiliau trosglwyddadwy amhrisiadwy fydd yn gwella fy nghyflogadwyedd ar ôl graddio. Mae’r profiad ymchwil ansoddol hwn wedi fy ngalluogi i wella fy meddwl beirniadol, trwy addasu canllawiau pwnc a chynnal dadansoddiadau o ddogfennau, yn ogystal â fy sgiliau datrys problemau trwy greu dulliau casglu data amgen. Mae fy hyder wedi codi’n esbonyddol drwy gymryd rhan mewn cyfarfodydd tîm, cynnig syniadau yn ystod trafodaethau a thrwy ddysgu defnyddio meddalwedd newydd. Mae’r arweiniad a gefais i gan Jordan i ddatblygu fy sgiliau cyflogadwyedd hefyd wedi helpu i hybu fy CV, ac wedi bod yn hanfodol i sicrhau cyfle ymchwil dramor ar gyfer fy lleoliad prifysgol y flwyddyn nesaf!

Yn gyffredinol, mae wedi bod yn gyfle anhygoel i weithio ochr yn ochr ag academyddion profiadol, sydd wedi fy nghroesawu i’n gynnes o’r dechrau a gwneud i mi deimlo fel aelod gwerthfawr o’r tîm. Allwn i ddim argymell ymgymryd â phrofiad gwaith yn DECIPHer yn fwy! Hoffwn ddiolch i holl dîm DECIPHer am y cyfle i gael lleoliad mor eithriadol a gwerth chweil, yn ogystal ag Amy Edwards a Rachel Brown am eu harweiniad ar y prosiect Dull Ysgol Gyfan. Yn benodol, hoffwn ddiolch i Jordan am fod yn fentor rhagorol, amyneddgar a chefnogol, sydd wedi cymryd yr amser i gefnogi fy nysgu a rhannu ei arbenigedd dros y saith mis diwethaf. Rwyf wedi mwynhau’r lleoliad yn fawr – yn enwedig ymddangosiad rheolaidd Flo (cath Jordan) mewn cyfarfodydd tîm – ac rwy’n edrych ymlaen at ddilyn gyrfa mewn ymchwil!

Ceir rhagor o wybodaeth am raglen GO Wales yma.

Dewislen