Mynd i'r cynnwys
Home » Cysylltiadau rhyngwladol 2023-24

Cysylltiadau rhyngwladol 2023-24

Tagiau:

Yr addysgu, yr ymweliadau a’r cydweithrediadau byd-eang hyd yma’r flwyddyn academaidd hon

powered by Proxi

Medi 2023 – Cyflwynodd Dr Yulia Shenderovich hyfforddiant ym Moldofa ar werthuso prosesau ar gyfer partneriaid gweithredu o fewn prosiect FLOURISH.

Hydref 2023 – Daeth tri chydweithiwr o Universidad Peruana Cayetano Heredia i bob un o dri chwrs byr mis Medi.

Tachwedd 2023 – Rhoddodd Dr Jemma Hawkins ddarlith o’r enw ‘Golwg feirniadol ar ddulliau ar y cyd mewn ymyriadau cymhleth’ i’r Labordy Atal Achosion yn Adran Ysbyty Frederiksberg ar gyfer Hyrwyddo Iechyd ac Atal Achosion yn Copenhagen.

Cyflwynodd Dr Jemma Hawkins ddosbarth meistr ar ymyriadau cymhleth i Glwb Cyfnodolyn Prifysgol Aarhus o Ymyriadau Cymhleth yn Nenmarc. Darllenwch amdano yma.

Hefyd, cafodd Dr Jemma Hawkins ei gwahodd i gyflwyno darlith o’r enw ‘Cyd-gynhyrchu Ymyriadau Iechyd i’r Rhwydwaith Ymchwil ar gyfer Ymyriadau Cymhleth mewn Gofal Sylfaenol’ yng Nghanolfan Ymchwil Coleg Prifysgol VIA ar gyfer Technoleg Iechyd a Lles yn Aarhus. Darllenwch ragor am y ddarlith yma.

Mawrth 2024 – Dysgodd yr Athro Graham Moore seminar ar fframwaith MRC-NIH ym Mhrifysgol Copenhagen.


Medi 2023 – Cyflwynodd Abbey Rowe ei phoster yn Archwilio amrywiadau lefel ysgol mewn deilliannau iselder, gorbryder a lles i bobl ifanc â symptomau ADHD yng Nghyfarfod Blynyddol EUNETHYDIS 2023 ym Montpellier, Ffrainc.

Cyflwynodd Dr Yulia Shenderovich Fyfyrdodau ar ymgynghoriadau â rhanddeiliaid o fewn y broses addasu ar gyfer ymyrraeth sy’n canolbwyntio ar y teulu i bobl ifanc a’u rhoddwyr gofal, ac Addysgu Rhaglen magu plant ac atal trais fel rhan o newid graddfa yng Nghyngres Ryngwladol ISPCAN ar Gam-drin ac Esgeuluso Plant 2023. Mynychodd Bethan Pell y Gyngres hon, hefyd.

Yulia yn cyflwyno yn ISPCAN
Yulia yn cyflwyno yn ISPCAN

Hydref 2023 – Cyflwynodd Dr Kelly Morgan yn neuddegfed cynhadledd HEPA Ewrop: Gweithredu ymchwil i weithgarwch corfforol sy’n gwella iechyd: o wyddoniaeth i bolisi ac ymarfer yn Leuven, Gwlad Belg. Rhoddodd gyflwyniad ar y canfyddiadau o astudiaeth CHARMING.

Cyflwynodd Dr Yulia Shenderovich yn Symposiwm Magu Plant mewn Argyfwng: Archwilio Cynllunio, Gweithredu a Gwerthuso Ymyriadau i Gefnogi Teuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan Wrthdaro ac Argyfwng ym 14eg Cynhadledd a Chyfarfod Aelodau EUSPR yn Sarajevo. Cyflwynodd Dr Jemma Hawkins ac Dr Elinor Coulman boster ar-lein ar ‘Gwerthuso Gweithredu Bwyta’n Dda Heneiddio’n Dda Gwiriad Maeth y Gymdeithas Cleifion gan Ffiniau’r Alban / y Trên Bwyd’ yn yr un digwyddiad.

Rhagfyr 2023 Rhoddodd Dr Yulia Shenderovich y cyflwyniad ‘Rhaglenni Magu Plant: Safbwynt byd-eang’ yng Nghyfarfod Is-adran Iechyd y Boblogaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i ymchwilwyr ar-lein o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Utah.

Ionawr 2024 – Cyflwyniad ar-lein gan yr Athro James White a yr Athro Graham Moore am y cysylltiad rhwng y defnydd o ganabis, cryfder canabis, canabidiol a canabinoid synthetig ag iechyd meddwl pobl ifanc yn y DU, cyfres seminarau Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc yng Ngholeg y Brifysgol Dulyn.

Aeth Dr Kelly Morgan i’r Texas Physical Activity Collaboration a gynhaliwyd yn Ysgol Iechyd y Cyhoedd UTHealth Houston i ddod o hyd i gyfleoedd i gydweithio’n rhyngwladol ar weithgarwch corfforol gyda’r rhai eraill a oedd yn bresennol yn y gynhadledd.

Chwefror 2024 – Aeth Dr Yulia Shenderovich, Dr Rhiannon Evans, yr Athro Graham Moore, Swetha Sampathkumar ac Emma Wassell i gyfarfod consortiwm FLOURISH yn Belgrade, Serbia.

Mawrth 2024 – Rhoddodd Dr Kelly Morgan gyflwyniad ar Mindset TEAMS yn yr Uwchgynhadledd Addysg y Byd.

Rhoddodd Dr Nick Page gyflwyniad ar ymchwil DECIPHer/SHRN i’r defnydd o dybaco ymhlith pobl ifanc i ymwelwyr o Brifysgol Talaith Mississippi.

Aeth Dr Yulia Shenderovich a Jess Lennon i weithdai yn Pemba a oedd yn gysylltiedig â phrosiect yr Academi Brydeinig Shared visions of a good city: Host and internally displaced persons (IDP) perspectives yn Cabo Delgado.


Mehefin 2023 – Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Churchill i Dr Rhiannon Evans. Roedd hyn yn ei galluogi i deithio er mwyn ymchwilio i arloesedd mewn atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc sydd wedi derbyn gofal. Yn rhan o hyn, ymwelodd â Colorado ym mis Medi a Seoul ym mis Rhagfyr.

Hydref 2023 – Gosodwyd Dr Rebecca Anthony ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Ymchwil ar Effaith Ddigidol Gwobrau’r Gymdeithas Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (ACAMH).

Ionawr 2024 – Gwahoddwyd Dr Jeremy Segrott i fod yn asesydd ar gyfer y Ceisiadau am Athro Cyswllt, Adran Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Aarhus.