Mynd i'r cynnwys
Home » ‘Mae’r wybodaeth, y sgiliau a’r cysylltiadau mor werthfawr i gefnogi eich gyrfa yn y dyfodol’

‘Mae’r wybodaeth, y sgiliau a’r cysylltiadau mor werthfawr i gefnogi eich gyrfa yn y dyfodol’

  • Flog

 

 

Sut brofiad yw cwblhau interniaeth ymchwil dros yr haf yn DECIPHer? Dyma bump o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn trafod eu profiadau.

 

 

 

Emma Wallace

‘Yn gyffredinol, rwyf wedi bod wrth fy modd ar leoliad gyda DECIPHer a byddwn yn ei argymell i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa ym maes ymchwil.’

Rwyf wedi graddio’n ddiweddar o Brifysgol Caerdydd gyda BSc mewn Dadansoddeg Gymdeithasol ac roeddwn yn awyddus i ddechrau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol cyn gynted â phosibl. Wrth edrych ar y lleoliadau CUROP, penderfynais mai hwn fyddai’r opsiwn gorau i’m galluogi i gael cipolwg ar y gwaith ymchwil sy’n cael ei gynnal yn y brifysgol, a’r gwaith sy’n cael ei wneud i wella cymdeithas. Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn ymchwil meintiol ac felly penderfynais wneud cais am brosiect ymchwil meintiol i wella fy sgiliau a gweld sut y gellir eu defnyddio yn y byd go iawn.

Am yr wyth wythnos diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio gyda DECIPHer fel myfyriwr ar leoliad CUROP. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda Sara Long ar astudio canlyniadau iechyd ac addysg plant sy’n derbyn ymyriadau gan y gwasanaethau cymdeithasol. Dechreuais drwy ddarllen erthyglau am ymchwil i blant mewn gofal yng Nghymru a’r DU, a dechrau deall yr astudiaeth a’i dulliau. Ar ôl hyn, cefais y dasg o fewnforio’r ystadegau i dablau i sicrhau eu bod yn y fformat cywir ar gyfer cyflwyno erthyglau mewn cyfnodolion. At hynny, mae Sara a’r ymchwilwyr eraill ar y prosiect yn y broses o greu animeiddiad o’r prosiectau, felly crynhoais eu herthygl mewn 300 gair gyda’r prif ddulliau, casglu data a chanlyniadau rhagarweiniol.

Cefais gyfle hefyd i ddefnyddio fy sgiliau meintiol ar gyfer prosiect diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru, hefyd gyda Sara. Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar iechyd a lles plant ysgol uwchradd yng Nghymru, a newidiadau i iechyd a lles mewn ysgolion o ganlyniad i’r diwygiadau addysg. Defnyddiais Stata i ailgodio newidynnau a chreu ystadegau fel cyfrannau, amleddau a chroesdabliadau. Yna cyflwynais y data hwn mewn tablau a graffiau a’u cyflwyno i dîm DECIPHer ar ddiwedd fy lleoliad.

Yn gyffredinol, rwyf wedi bod wrth fy modd ar leoliad gyda DECIPHer a byddwn yn ei argymell i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa ym maes ymchwil. Mae’r lleoliad wedi datblygu fy sgiliau ymchwil ac rwyf wedi ennill gwybodaeth helaeth am sut mae gwaith ymchwil academaidd yn cael ei wneud.


Cafodd yr interniaid gyfle i rannu eu profiadau ymchwil yn ystod cinio ffarwel

Ruby Bird

‘Mae’r gwaith wedi bod yn amrywiol ac yn ddiddorol iawn ac rwy’n teimlo fy mod wedi cael y cyfle i ddefnyddio rhai o’r sgiliau a ddysgais yn ystod fy ngradd yn ogystal â darganfod rhai o fy nghryfderau.’

Fe wnes i gais am leoliad CHARMING CUROP am ddau reswm. Yn gyntaf, fel myfyriwr sydd wedi graddio’n ddiweddar â gradd mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ac yn aros i wneud gradd meistr mewn seicoleg, roeddwn i eisiau llenwi fy haf yn gwneud gwaith lle gallwn ddefnyddio rhai o’r sgiliau a ddysgais yn ystod fy ngradd. Yn ail, roeddwn i’n teimlo’n angerddol iawn am brosiect CHARMING – ymyriad model rôl gweithgarwch corfforol i ferched – oherwydd fy nghefndir mewn Hyfforddiant Personol a’m mhrofiadau personol fy hun o beidio â theimlo byth yn rhan o chwaraeon. Oherwydd hyn, cefais hyd i fanteision ymarfer corff yn fy mywyd i yn fy arddegau hwyr yn unig. Roeddwn yn gyffrous i ddysgu mwy am y prosiect ac i gymryd rhan.

Er i mi wneud cais am ychydig o opsiynau lleoliad gwahanol, CHARMING oedd yr un roeddwn i ei eisiau fwyaf gan ei fod yn teimlo’n fwyaf perthnasol i ble rydw i eisiau mynd o ran gyrfa. Fy nyheadau yw dod yn seicolegydd chwaraeon yn ogystal â helpu i gyfrannu at y gwaith ymchwil ym maes gweithgarwch corfforol ac iechyd meddwl – roedd y ddau yn teimlo’n wirioneddol berthnasol i’r prosiect.

Rwyf wedi bod wrth fy modd yn gweithio yn DECIPHer. Rwyf wedi gweld y gwaith yn amrywiol ac yn ddiddorol iawn ac rwy’n teimlo fy mod wedi cael y cyfle i ddefnyddio rhai o’r sgiliau a ddysgais yn ystod fy ngradd yn ogystal â darganfod rhai o fy nghryfderau. Mae fy ngoruchwylwyr wedi bod mor groesawgar a chefnogol trwy gydol fy amser yma ac wedi gadael i mi ddefnyddio fy menter fy hun i fynd i’r afael â’r gwaith sydd wedi rhoi hyder i mi a fydd o fudd pan fyddaf yn dechrau fy ngyrfa.

Y pethau a fwynheais fwyaf oedd cymryd rhan yn y gwaith ymgysylltu â’r cyhoedd a chreu deunyddiau i’w lledaenu – tasg nad oeddwn yn meddwl y byddwn yn ei mwynhau cymaint ag y gwnes i. Wrth fyfyrio’n ôl ar y profiad, rwyf yn bendant wedi dysgu ymddiried yn fy ngallu i fynd i’r afael â gwahanol dasgau nad oeddwn efallai’n teimlo’n hyderus yn eu cylch i ddechrau. Rwyf hefyd wedi gwneud rhai ffrindiau hyfryd iawn. Rwy’n sicr fy mod am fod yn rhan o’r byd academaidd ac ymchwil trwy gydol fy ngyrfa mewn rhyw ffordd gan fy mod wedi bod wrth fy modd yn gweithio tuag at rywbeth sydd â’r potensial i gael effaith wirioneddol ar fywydau pobl.

Byddwn yn argymell yn fawr gwneud lleoliad CUROP os ydych chi’n ei ystyried; mae’n gyfle mor dda i gael profiad ond mewn amgylchedd sydd mor gefnogol ac anogol i chi a lle rydych chi.


Gwneud y gorau o gyfleusterau SBARC/SPARK

Chantal Shrestha

‘Mae fy lleoliad CUROP wedi bod yn gyfle anhygoel i ennill a datblygu sgiliau trosglwyddadwy, yn ogystal â chael dealltwriaeth o’r mecanweithiau sydd ynghlwm wrth ymchwil a datblygu.’

Rwyf ar hyn o bryd yn astudio seicoleg a newydd gwblhau fy mlwyddyn ar leoliad yn gweithio yng ngwasanaeth Seicoleg Addysg Caerffili. Roedd gen i ddiddordeb mawr eisoes mewn dilyn seicoleg ddatblygiadol ac addysgol, felly roedd lleoliad ym maes ymchwil iechyd mewn ysgolion yn gyfle gwych i mi allu defnyddio rhywfaint o’r wybodaeth a gefais ar y cwrs yn ogystal â’m lleoliad.

Dros wyth wythnos, bûm ar leoliad ymchwil yn DECIPHer i helpu i gefnogi cam 2a i ehangu’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN) i Ysgolion Cynradd, gan gynnwys helpu i recriwtio ysgolion i gymryd rhan mewn arolwg Iechyd a Lles disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i fynd i gyfarfodydd gyda thîm amlochrog o ymchwilwyr a gweithio mewn lleoliad proffesiynol yn ogystal â datblygu set o sgiliau ymchwil meintiol ac ansoddol.

Roedd fy mhrif dasgau yn cynnwys datblygu deunyddiau i’w lledaenu ar gyfer adroddiadau adborth gan ysgolion, lle dadansoddais ymatebion gan staff ysgol ac awdurdodau lleol i nodi awgrymiadau o’r hyn a weithiodd yn dda, neu’r hyn y gellid ei wella. Roeddwn hefyd eisiau archwilio dadansoddiadau data ansoddol ymhellach, felly roedd fy ngoruchwylwyr yn gydweithredol ac yn fodlon ar hyn. Cefais gyfle gwych i ddatblygu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio NVivo wrth archwilio dadansoddiad thematig o gyfweliadau gyda gwahanol randdeiliaid addysg. Roeddwn i’n gallu defnyddio NVivo i helpu i archwilio’r berthynas rhwng dysgu digidol a chysylltioldeb ysgol yn ogystal â’r ysgol a’r amgylchedd.

O ran dadansoddiad meintiol, roeddwn yn gyfrifol am gasglu data a oedd ar gael i’r cyhoedd, gan gasglu manylion gan awdurdodau lleol ar gyfer arolwg Cyfnod Allweddol 2 ysgolion cynradd SHRN yn 2022/23. Dadansoddais y strwythur a’r dyluniad wrth gymharu ton 1 a thon 2 (arolwg peilot) i amlygu gwahaniaethau yn yr hyn sydd wedi’i newid neu ei gasglu. Roedd y ddwy set o brofiadau ymchwil yn fewnweledol iawn, gan fy mod yn gallu cymhwyso gwybodaeth a oedd eisoes gennyf o fy ngradd seicoleg. Cymerais ran hefyd yng nghwrs byr DECIPHer a llwyddo i ddysgu damcaniaethau ac egwyddorion amrywiol yn ymwneud ag ymchwil ymyrraeth gymhleth. Roedd hyn yn ddelfrydol i mi archwilio sut mae gwahanol ddyluniadau’n gwerthuso’r rhesymeg a’r prosesau gwneud penderfyniadau yn ogystal â dichonoldeb cynlluniau. Trwy gydol y cwrs hwn defnyddiwyd enghreifftiau o fywyd go iawn a’m helpodd ymhellach i ddeall pa mor berthnasol yw cyd-destun y cwrs hwn wrth wella iechyd a lles cyffredinol pobl ifanc. Roedd yn agoriad llygad go iawn.

Yn gyffredinol, mae fy lleoliad CUROP wedi bod yn gyfle anhygoel i ennill a datblygu sgiliau trosglwyddadwy, yn ogystal â chael dealltwriaeth o’r mecanweithiau sydd ynghlwm wrth ymchwil a datblygu. Cynyddodd fy niddordeb ymhellach mewn dilyn gyrfa sy’n cynnwys ymchwil academaidd a seicoleg ddatblygiadol. Mae’r lleoliad dros yr haf hwn wedi fy helpu i gymell fy hun ac i barhau’n gynhyrchiol yn ogystal â pharatoi fy hun ar gyfer astudiaethau sydd i ddod, yn enwedig gyda fy nhraethawd hir ar y ffordd!


Sophie Borgia


‘Roedd yn ddefnyddiol iawn cael y profiad ymarferol o ddadansoddi ansoddol, gan ei fod yn wahanol iawn pan fyddwch chi’n ei wneud eich hun o’i gymharu â darllen amdano mewn gwaith theori!’

Rwyf newydd orffen interniaeth ymchwil wyth wythnos ar y campws gyda DECIPHer ar ôl cwblhau fy ngradd Seicoleg ym mis Mehefin. Fel rhan o flwyddyn ar leoliad yn ystod fy ngradd, bûm yn gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru, a mwynheais yn fawr. Roeddwn i’n gwybod hefyd fy mod i’n mwynhau’r byd academaidd a bod gen i sgiliau mewn ymchwil o brofiad gwaith arall, felly roeddwn i eisiau ceisio cyfuno’r diddordebau hyn trwy weithio ar ymchwil iechyd cyhoeddus yn DECIPHer.

Gweithiais gyda’r Athro James White a Dr Jemma Hawkins, gan ddefnyddio data o’r treial FRANK Friends i gynnal dadansoddiadau ar y cysylltiad rhwng hunaniaeth o ran rhywedd ac ansawdd bywyd sy’n gysylltiedig ag iechyd ymhlith pobl ifanc. Dysgais sut i ddefnyddio Stata ar gyfer rheoli a dadansoddi data, a oedd yn heriol ond yn rhoi boddhad i mi, gan nad oeddwn erioed wedi ei ddefnyddio o’r blaen. Roedd gen i ddiddordeb mawr hefyd mewn dysgu am ddadansoddi data ansoddol, felly bu Jemma mor garedig â fy rhoi mewn cysylltiad â Dr Kim Smallman o’r Ganolfan Treialon Ymchwil, a ddysgodd lawer i mi am y broses o gynnal ymchwil ansoddol. Defnyddiais y wybodaeth newydd hon trwy ddefnyddio NVivo i ymarfer dadansoddi set ddata a gasglwyd yn ystod treial o driniaeth hunangymorth dan arweiniad ar gyfer PTSD. Roedd yn ddefnyddiol iawn cael y profiad ymarferol o ddadansoddi ansoddol, gan ei fod yn wahanol iawn pan fyddwch chi’n ei wneud eich hun o’i gymharu â darllen amdano mewn gwaith theori!

Un o fy hoff rannau o’r profiad oedd yr amgylchedd gwaith yn adeilad Sbarc|Spark, gan fod seminarau a sgyrsiau’n digwydd yn aml a oedd yn caniatáu i ni gael teimlad o’r gwaith sy’n mynd rhagddo yn DECIPHer a thimau ymchwil eraill. Roedd pob aelod o staff mor groesawgar a pharod i ateb unrhyw gwestiynau oedd gennym am weithio yn y byd academaidd. Mae fy mhrofiad wedi cadarnhau i mi y byddwn wrth fy modd â gyrfa ym maes ymchwil iechyd y cyhoedd, ac rwy’n gyffrous i fod yn gweithio tuag at hyn drwy ddechrau rôl Cynorthwyydd Ymchwil ym mis Tachwedd. Yn gyffredinol, cefais amser anhygoel yn gweithio i DECIPHer, ac rwyf am fynegi fy niolch i bawb yn y tîm am ei wneud yn brofiad mor wych – diolch!


Jen Christensen


‘Mae’r interniaeth yn gyfle gwych i ddysgu am bob agwedd ar y broses ymchwil a sut mae astudiaeth yn cael ei chynnal. Byddwn yn argymell gwneud interniaeth fel hyn i unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes ymchwil.’

Rwy’n fyfyriwr trydedd flwyddyn o Brifysgol Caerdydd sy’n astudio Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol. Cefais gyfle gwych yr haf hwn i fod yn rhan o dîm DECIPHer ac rwyf wedi cael llawer o gyfleoedd i ddatblygu fy ngwybodaeth a fy sgiliau. Fe wnes i gais am Interniaeth Arloesedd a Diwydiant oherwydd roeddwn i’n meddwl y byddai’n brofiad dysgu da iawn a byddai’n rhoi cipolwg i mi o’r hyn y byddai fy ngyrfa ddelfrydol yn y dyfodol yn ei olygu. Mae gen i ddiddordeb mewn gyrfa ym maes ymchwil, felly mae gwneud interniaeth sy’n seiliedig ar ymchwil wedi fy helpu’n aruthrol i ddeall sut mae’r broses ymchwil yn gweithio.

Wrth i mi ysgrifennu hwn, rydw i wedi cwblhau chwe wythnos a hanner o fy lleoliad, ac rydw i wedi cael cymaint o brofiadau hyd yn hyn. Ar fy ail ddiwrnod cefais fedydd tân a’m hanfon i gysgodi rheolwr treial yn casglu data! Roedd y profiad hwn yn amhrisiadwy i mi a chefais weld nifer o gyfweliadau lled-strwythuredig ar gyfer staff, myfyrwyr a nyrsys a’m galluogodd i wella fy ngwybodaeth am y math hwn o gasglu data. Unwaith y casglwyd yr holl ddata, roeddwn yn gallu cymryd rhan yn y gwaith o ddadansoddi data. Dangosodd un o’r ymchwilwyr ansoddol yn SBARC i mi yn garedig sut i ddadansoddi data gan ddefnyddio NVivo lle cymerais ddull diddwythol o ddadansoddi data ansoddol; bydd hyn yn ddefnyddiol iawn i mi yn y dyfodol wrth wneud fy nhraethawd hir a gobeithio fy ngradd Meistr a PhD.

Roedd gennym ni i gyd lawer i’w ddysgu o’r astudiaethau y buom yn cymryd rhan ynddynt a chawsom hefyd gyfle gwych i gymryd rhan yng nghwrs byr DECIPHer: Arloesedd Methodolegol ym maes Gwyddoniaeth Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus. Mae hwn wedi bod yn brofiad dysgu da i’r holl interniaid sydd wedi cymryd rhan ac rydym wedi gallu cael cipolwg ar sut y daeth yr ymyriadau rydym wedi bod yn gweithio arnynt yn fyw.

Mae’r interniaeth yn gyfle gwych i ddysgu am bob agwedd ar y broses ymchwil a sut mae astudiaeth yn cael ei chynnal. Byddwn yn argymell gwneud interniaeth debyg i unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes ymchwil oherwydd bod y wybodaeth, y sgiliau a’r cysylltiadau a wnewch mor werthfawr i gefnogi eich gyrfa yn y dyfodol.


Dysgwch fwy am interniaethau ym Mhrifysgol Caerdydd yma: https://bit.ly/3CubpSr.