Mynd i'r cynnwys
Home » Ymchwil » Rhaglenni » Amgylchiadau A Sefydliadau Iach » Datblygu asesiad o Theori Newid a’r Gallu i Werthuso yn achos y Dull Ysgol Gyfan o ymdrin â Iechyd Meddwl

Datblygu asesiad o Theori Newid a’r Gallu i Werthuso yn achos y Dull Ysgol Gyfan o ymdrin â Iechyd Meddwl

Prif Ymchwilydd

Rachel Brown


Cyd-ymchwilwyr

Graham Moore, Jordan van Godwin, Amy Edwards, Molly Burdon, Wolfson Centre


Cefndir


Yng Nghymru, mae hybu iechyd a lles cadarnhaol ymhlith plant a phobl ifanc yn un o nodau allweddol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ymrwymiad i wella iechyd meddwl a lles emosiynol. Gwnaed ymrwymiad i fabwysiadu dull ysgol gyfan (WSA) drwy gyflwyno’r canllawiau statudol – y ‘Fframwaith ar Sefydlu Dull Ysgol Gyfan ar gyfer Lles Emosiynol a Meddyliol’ (Llywodraeth Cymru 2021), sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ymgorffori dull ysgol gyfan mewn ymarfer dyddiol. Felly, mae deall a mireinio’r dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a lles emosiynol yn allweddol i gyflawni nodau polisi cyfredol, gan gynnwys nodi camau gweithredu sy’n gysylltiedig â gweithredu effeithiol a datblygu gwerthusiad i nodi’r berthynas rhwng y camau gweithredu a’r canlyniadau hyn. Comisiynwyd yr ymchwil hon gan Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu theori rhaglen a chynnal asesiad o’r gallu i werthuso ar gyfer dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a lles emosiynol.


Nodau ac Amcanion


Nodau’r ymchwil hon oedd:

•     Defnyddio tystiolaeth genedlaethol a rhyngwladol i ddatblygu theori rhaglen sy’n datblygu, a gyflwynwyd trwy ddiagramau fel model rhesymeg, ar gyfer y dull ysgol gyfan.

•     Nod yr astudiaeth oedd nodi sut y gallai gweithgareddau a mewnbynnau a gyflwynir fel dull ysgol gyfan arwain at newidiadau a ddymunir. Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys diwygiadau i brosesau o fewn y system ysgolion yn ogystal â gwelliannau mewn iechyd meddwl a lles emosiynol i ddisgyblion, staff ac eraill.

•     Asesu’r gallu i werthuso’r dull ysgol gyfan, sy’n golygu ystyried dichonoldeb ac ymarferoldeb gwerthuso, yn ogystal â dulliau posibl o werthuso prosesau a chanlyniadau. Mae hyn yn ystyried dulliau gwerthuso sy’n realistig, yn ddarbodus ac yn effeithlon, gan gasglu ac adlewyrchu amodau presennol mewn ysgolion yn ogystal â chynghori ar newidiadau posibl sy’n angenrheidiol i’w gwerthuso.


Dyluniad yr Astudiaeth


Roedd hwn yn gynllun ymchwil ansoddol aml-gam, gan gynnwys cyfuniad o adolygu a dadansoddi wrth y ddesg, yn ogystal â chyfweliadau gyda rhanddeiliaid ac astudiaeth achos wedi’i hymgorffori. Dyma’r camau:

  • Dadansoddi dogfennau polisi ac ymarfer allweddol y DU ym maes iechyd meddwl a lles emosiynol ymhlith plant a phobl ifanc.
  • Trosolwg cyflym o adolygiadau o ddulliau ysgol gyfan at iechyd meddwl a lles emosiynol.
  • Grwpiau ffocws o randdeiliaid sy’n oedolion sy’n deall y pwnc ymchwil, yr ymyriad, y lleoliad a’r cyd-destun polisi ehangach.
  • Grŵp ffocws o bobl ifanc a dwy sesiwn grŵp gyda grŵp ymgynghori pobl ifanc ALPHA er mwyn trafod heriau iechyd meddwl a lles a gweithgareddau posibl yn yr ysgol fel rhan o ddull ysgol gyfan.
  • Dadansoddiad astudiaeth achos o’r profiad o gyflwyno prosiect Dull Ysgol Gyfan gan Mind Casnewydd
  • Arfarnu mesurau a ffynonellau data o gamau 1-3 a thrafodaeth bellach gydag is-sampl o randdeiliaid yn ystod cyfweliadau dilynol unigol.


Rhagor o wybodaeth a chyhoeddiadau

Erthygl: A qualitative exploration of stakeholder perspectives on the implementation of a whole school approach to mental health and emotional well-being in Wales Ymchwil Addysg Iechyd, 2023


Adroddiad: Dull Ysgol Gyfan o Ymdrin â Lles Meddyliol ac Emosiynol: asesiad gwerthusadwyedd | (Gov Wales)


Dyddiad dechrau


01/10/20

Dyddiad gorffen


30/12/21

Arianwyr


Llywodraeth Cymru

Swm


£43,053.00