Mynd i'r cynnwys
Home » Cyfrannodd DECIPHer at ymgynghoriad Senedd Cymru ar aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Cyfrannodd DECIPHer at ymgynghoriad Senedd Cymru ar aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Bydd DECIPHer yn cyfrannu’n rheolaidd at ymgyngoriadau ar faterion o bwys ym maes iechyd y cyhoedd. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn cyfrannu at ddadleuon allweddol ar wella iechyd y cyhoedd ac yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu polisïau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Ym mis Chwefror 2022, cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru, ymchwiliad i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr. Pwrpas yr ymgynghoriad hwn oedd ceisio barn rhanddeiliaid ac aelodau’r cyhoedd. Roedd yr ymatebion a gafodd y pwyllgor yn llywio’r cwestiynau a ofynnodd i Weinidogion Llywodraeth Cymru, a bwydodd hyn i mewn i’w hadroddiad terfynol.

Gallwch chi ddarllen yr ymateb a gyflwynwyd gan DECIPHer yma. Cyfeiriodd at ddata ar aflonyddu rhywiol gan y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN). Cyfeiriodd hefyd at ddwy astudiaeth a fabwysiadwyd gan DECIPHer:

  • Hap-dreial rheoli peilot ar gyfer ymyriad i ryw mwy diogel a pherthnasoedd iach (SaFE) mewn lleoliadau addysg bellach, gyda’r nod o effeithio ar drais ar sail rhyw. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yma.
  • Adolygiad systematig rhyngwladol o bwys sy’n ystyried tystiolaeth o ymyriadau yn yr ysgol yn achos trais yn sgîl canlyn ac mewn perthnasoedd yn ogystal â thrais ar sail rhyw (STOP-DRV-GBV). Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma.

Cyfeiriodd adroddiad terfynol Llywodraeth Cymru, Mae’n effeithio ar bawb: Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr, y ei ddarllen yma, at y dystiolaeth ysgrifenedig ganlynol gan DECIPHer:

• Mae 11% o fyfyrwyr ym mlynyddoedd 7-11 wedi anfon delwedd a oedd yn rhywiol gignoeth a bod rhywun wedi ei hanfon at rywun arall heb eu caniatâd.

• Nododd hyd at 50% o fyfyrwyr fod bechgyn wedi galw enwau a oedd yn rhywiol sarhaus arnynt yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a bod mwy na thraean o’r rheini a oedd yn galw enwau’n ferched.

• Dywedodd cyfanswm o 13% o fechgyn a 14% o ferched bod bechgyn wedi’u cyffwrdd neu eu cusanu yn yr ysgol, a hynny yn erbyn eu hewyllys. Cododd y ganran hon i 41% ar gyfer “pobl ifanc o leiafrifoedd rhywedd”. Dywedodd cyfanswm o 15% o fechgyn a 6% o ferched bod merched wedi’u cyffwrdd neu eu cusanu yn yr ysgol, a hynny yn erbyn eu hewyllys. Cododd hyn i 34% ar gyfer “pobl ifanc o leiafrifoedd rhywedd

Roedd yr adroddiad yn cynnwys 24 o argymhellion a gellir eu rhannu’n ddwy brif thema:

  • Mae’n rhaid i bobl ifanc yn flaenllaw iawn o ran ymateb Llywodraeth Cymru i aflonyddu rhywiol gan gyfoedion.
  • Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru wneud beth bynnag sydd ei angen, a chyn gynted ag y bo’n bosibl, i leihau maint ac effaith aflonyddu rhywiol gan gyfoedion.


Nododd Cadeirydd y Pwyllgor Jayne Bryant AS:

‘Mae hon yn broblem sy’n effeithio ar y gymdeithas drwyddi draw. Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru, y Senedd, awdurdodau lleol, ysgolion, elusennau, rhieni a theuluoedd – pob un ohonom – gymryd camau ar y cyd i ddadnormaleiddio mathau o ymddygiad niweidiol.’

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen rhagor am yr ymgynghoriad. I ddarllen am ymgyngoriadau eraill y mae DECIPHer wedi cyfrannu atynt, ewch i dudalen ein hymgyngoriadau drwy glicio ar y botwm isod.

Cefndir yr ymgynghoriad

Ymateb DECIPHer

Adroddiad Senedd Cymru

Fideo Senedd Cymru ‘Mae’n effeithio ar Bawb’

Tagiau: