Mynd i'r cynnwys
Home » Ymchwil » Rhaglenni » Amgylchiadau A Sefydliadau Iach » Ymestyn a dadansoddi data Brecwast Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd

Ymestyn a dadansoddi data Brecwast Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd

Prif Ymchwilydd

Yr Athro Laurence MooreCyd-Ymchwilwyr

Dr Katy Tapper; Yr Athro Simon Murphy; Yr Athro Ronan Lyons; Yr Athro David Benton
CefndirGwerthusodd

DECIPHer Fenter Brecwast am Ddim mewn Ysgolion Cynradd, Llywodraeth Cymru. Yn flaenorol, cynhaliwyd dadansoddiadau atchweliad ar lefel ysgol, gan archwilio effeithiau crynswth yr ymyriad ar drawstoriadau niferus o blant o bob un o’r ysgolion hyn.


Nodau ac Amcanion


Ychwanegiad a dadansoddiad eilaidd o ddata i sicrhau gwybodaeth bellach bwysig am effeithiolrwydd y fenter Brecwast am Ddim mewn Ysgolion Cynradd, ac yn arbennig ar effaith y fenter ar wahaniaethau economaidd-gymdeithasol o ran diet, gwybyddiaeth a pherfformiad yn yr ysgol.


Diwyg yr Astudiaeth


Dadansoddiad ystadegol eilaidd

Nodi pob myfyriwr sy’n cymryd rhan a thrwy’r system Cyswllt Data Dienw Diogel (SAIL), cael gwybodaeth ynghylch statws hawl i brydau ysgol am ddim cyfredol, data perfformiad TASau a TGAU yn y dyfodol, a chôd post preswylio. Yna defnyddiwyd y côd post i gael amrywiolion SES ar gyfer pob myfyriwr, ar gyfer ardal allbwn y cyfrifiad y mae eu cartref wedi’i leoli ynddi.

Mae’r data yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o ddiet plant o ran cymeriant macro a microfaetholion, yn rhoi dealltwriaeth o’r effeithiau mae’r ymyriad yn ei gael ar gymeriant maetholion plant.

Cyfrifo Cyfeirnod Cymeriant Dyddiol (RDI) ar gyfer pob macro a microfaethyn, yn seiliedig ar rywedd ac oedran.


Rhagor o wybodaeth a chyhoeddiadau


Tudalen wybodaeth prosiect Prifysgol Caerdydd


Dyddiad dechrau


Mai 2009

Dyddiad gorffen


Mai 2011

Ariannwr


MRC

Swm


£210,890