Skip to content

Amgylchiadau A Sefydliadau Iach

Bydd y rhaglen hon yn datblygu ac yn gwerthuso dulliau system gyfan o wella iechyd poblogaeth a deall sut caiff y dulliau eu rhoi ar waith.  Yn hanesyddol, gwnaed y rhan helaeth o’n gwaith mewn ysgolion ac mae’n seiliedig ar fodel Ysgolion Hybu Iechyd, Sefydliad Iechyd y Byd. Mae’r model hwn yn cysylltu agweddau lluosog ar fywyd ysgol, gan gynnwys y cwricwlwm, yr amgylchedd ffisegol a’r amgylchedd cymdeithasol, ac mae’n cysylltu â theuluoedd a’r gymuned leol. Mae gennym ymchwilwyr sy’n gweithio gydag ysgolion ar amrediad eang o feysydd iechyd â blaenoriaeth, gan gynnwys iechyd meddwl a lles, bwyta’n iach, atal ysmygu, atal camddefnyddio alcohol, iechyd rhywiol a pherthnasoedd cymdeithasol iach.

Yn ogystal, mae DECIPHer yn arwain y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN), sy’n dwyn ynghyd ysgolion, ymchwilwyr â sefydliadau allweddol ym maes polisi ac ymarfer, i wella ansawdd a lefel yr ymchwil i wella iechyd yn yr ysgol. Mae’r rhwydwaith wedi cefnogi dros 50 o astudiaethau ymchwil, gwerth dros £25 miliwn.

Yn y dyfodol, bydd gwaith yn ymwneud â lleoliadau addysg yn canolbwyntio ar addysg gynradd, uwchradd a phellach, a gwaith gydag Unedau Cyfeirio Disgyblion. Bydd ffocws penodol ar iechyd meddwl, yn cyd-fynd â pholisi Llywodraeth Cymru a blaenoriaethau UKRI. Bydd datblygu carfan genedlaethol Cymru o fewn SHRN yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu astudiaethau epidemiolegol. Er y bydd ein ffocws cychwynnol ar leoliadau addysg, bydd ein fframweithiau a’n dulliau damcaniaethol yn symud i gefnogi astudiaethau ymchwil sy’n mabwysiadu ymagwedd system gyfan yn y gweithle ac mewn amgylchiadau cymunedol.

Studiaethau presennol

Traethodau Ymchwil PhD NIHR ar atal gordewdra ymhlith plant, yn canolbwyntio ar faint dognau bwyd ar gyfer plant o oedran cyn-ysgol.

Symud rhwng disgyblaethau i ganfod atebion dŵr croyw

Sicrhau bod tystiolaeth o Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr Cymru yn cael yr effaith fwyaf ac ehangaf trwy ei gwneud yn fwy hygyrch i ysgolion a myfyrwyr ac yn haws i’w dehongli

Ymchwil sy’n archwilio beth mae pobl ifanc yn ei ddysgu am ryw a pherthnasoedd a sut mae nhw’n gwneud hynny, a’u hymddygiadau o ran ceisio cymorth ynghylch y materion hyn.

Treial PHaCT: Atal Digartrefedd, gwella iechyd ar gyfer y sawl sy’n gadael y carchar: treial peilot yn dilyn dull hapdreialu rheoledig o ymyriad Cyfnod Allweddol

Statws economaidd-gymdeithasol a lles ymhlith myfyrwyr ysgolion uwchradd yng Nghymru: safbwynt croestoriadol – Grŵp Gweithredu EOI ar gyfer Atal Tlodi Plant

Astudio’r defnydd o Ddulliau Atal Cenhedlu Hirdymor Gwrthdroadwy (LARC) a’r ddarpariaeth ohonynt ymhlith grwpiau ‘agored i niwed’: astudiaeth dulliau cymysg.

Cyllid Cam 3 2022-2024; Ehangu Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN) i Ysgolion Cynradd: Rhwydwaith SHRN Cynradd – Ehangu’r SHRN i gynnwys Ysgolion Cynradd yng Nghymru er mwyn cefnogi iechyd meddwl a lles drwy gydol plentyndod a’r glasoed (Pri-SHRN)

Cyfnod cyllido nesaf 2022-2024; SHRN Uwchradd 2022-2024.

Mabwysiadu Archwilio pwysau academaidd fel ffactor risg o ran achosi iselder ymhlith y glasoed, i lywio datblygiad ymyriadau ar gyfer ysgolion cyfan

Timau Mindset yn system addysg yr Alban (Tîm Astudiaethau Ymatebol Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd (PHIRST) Bryste a Chaerdydd

Partner Gwerthuso Cymru Iach ar Waith – treialu adnoddau gwerthuso

Ehangu Timau Astudio sy’n Ymateb i Ymyriadau i Iechyd y Cyhoedd (PHIRST)

Ehangu’r Rhwydwaith SHRN i Ysgolion Cynradd: Rhwydwaith SHRN Cynradd – Ehangu’r Rhwydwaith SHRN i gynnwys Ysgolion Cynradd yng Nghymru er mwyn cefnogi iechyd meddwl a llesiant mewn plentyndod a’r glasoed (Cam 2).

Arolwg SHRN o Iechyd a Lles Myfyrwyr Uwchradd 2021 — 2023. (Estyniad)

Adolygiad O Wasanaethau Cwnsela Statudol yn yr Ysgol A’r Gymuned Ac Ymchwil i Gynllun a Dylunio Peilot Ar Gyfer Plant Oedran Cynradd  

Datblygu asesiad o Theori Newid a’r Gallu i Werthuso yn achos y Dull Ysgol Gyfan o ymdrin â Iechyd Meddwl

Archwilio pwysau academaidd fel ffactor risg o ran achosi iselder ymhlith y glasoed, i lywio datblygiad ymyriadau ysgol-gyfan

Gwyddor Data Iechyd (DATAMIND/PHASE) – Canolfan Data Ymchwil Iechyd Meddwl.

Hapdreial rheoledig o glystyrau i fesur effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd cael gweithwyr cymdeithasol mewn ysgolion mewn perthynas ag atgyfeiriadau i wasanaethau cymdeithasol plant

Darganfod pa nodweddion y gellir eu haddasu yn yr amgylchedd adeiledig sy’n cefnogi iechyd meddwl da a lles ymhlith y glasoed

Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd NIHR – Timau Astudio sy’n Ymateb i Ymyriadau i Iechyd y Cyhoedd (PHIRST)

Hyrwyddwyr Ymchwil Awdurdodau Lleol (LaCoR) MR/T045264/1 – HWYLUSO DU: Galluogi Penderfyniadau ar Sail Tystiolaeth Awdurdodau Lleol ledled y DU – Cam 1.

Ymyriadau yn yr ysgol I Atal trais ar sail rhyw wrth ddod o hyd i gariad ac wrth fod mewn perthynas (STOPDRV-GBV): adolygiad systematig i ddeall nodweddion, mecanweithiau, gweithredu ac effeithiolrwydd

Ehangu’r Rhwydwaith SHRN i Ysgolion Cynradd: Rhwydwaith SHRN Cynradd – Ehangu’r Rhwydwaith SHRN i gynnwys Ysgolion Cynradd yng Nghymru er mwyn cefnogi iechyd meddwl a lles drwy gydol plentyndod a’r glasoed – Cam 1

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl y Glasoed yng Nghymru

CHoosing Active Role Models to INspire Girls (CHARMING): astudiaeth dichonoldeb yn dilyn dull hapdreialu rheoledig o glystyrau, o raglen mewn ysgolion sy’n gysylltiedig â’r gymuned i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith merched 9-11 oed (Charming II) – diweddariad ar gyfer cais newydd (Youth Sport Trust + ALPHA yn cymryd rhan).

 Integreiddio iechyd a lles yng nghwricwlwm yr ysgol: Ymchwiliad yn dilyn dulliau cymysg i’r paratoadau ar gyfer diwygio’r cwricwlwm ledled Cymru a’i effeithiau ar iechyd a lles (cyllid wedi’i gynyddu ar gyfer Cymrodoriaeth)

Rôl ysgolion wrth gefnogi perthnasoedd cymdeithasol cadarnhaol i wella ymgysylltiad â’r ysgol, lles, a deilliannau defnyddio sylweddau ymhlith pobl ifanc mewn gofal: Adolygiad cymysg


Studiaethau diweddar

Anfonwch e-bost at DECIPHer@caerdydd.ac.uk i gael gwybodaeth am yr astudiaethau hyn.

Mindset Teams Yn System Addysg Yr Alban

Hapdreial rheoledig clwstwr aml-ganolfan i ymchwilio i effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd ymyrraeth anffurfiol yn yr ysgol, dan arweiniad cyfoedion, ar atal cyffuriau (astudiaeth Ffrindiau FRANK)

A all hyfforddiant llythrennedd yn y cyfryngau yn ymwneud ag alcohol, i blant a phobl ifanc, atal niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol? Adolygiad realistig o’r hyn sy’n gweithio i bwy, ac ym mha gyd-destunau

Dewis Modelau Rôl Gweithredol i Ysbrydoli Merched (CHARMING)

Integreiddio iechyd a lles i gwricwlwm yr ysgol: archwiliad dulliau cymysg o baratoadau ar gyfer diwygio’r cwricwlwm ledled Cymru a’i effeithiau ar iechyd a lles.

Pathfinder Iechyd Meddwl: Integreiddio data generig, clinigol a ffenotypig i ddatblygu haenu, rhagweld a thriniaeth ym maes iechyd meddwl

Optimeiddio, profi dichonoldeb a hapdreial peilot o Ddewisiadau Cadarnhaol: ymyrraeth marchnata cymdeithasol yn yr ysgol i hybu iechyd rhywiol, atal beichiogrwydd anfwriadol yn ystod yr arddegau a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn Lloegr

Llythrennedd Ymchwil ar gyfer Bagloriaeth Cymru: Astudiaeth Gwmpasu

Gwerthuso Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol 2017

Effaith cyfoedion o ran defnyddio alcohol yn ystod y glasoed: ymchwilio i ddylanwadau cymdeithasol i hysbysu ymyrraeth dan arweiniad cyfoedion yn yr ysgol

Treial JACK: Hapdreial clwstwr aml-safle o ymyrraeth ryngweithiol seiliedig ar ffilm, i leihau cyfraddau beichiogrwydd yn yr arddegau a hyrwyddo iechyd rhywiol cadarnhaol

Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion: creu effaith lefel ranbarthol i ddeiliaid iechyd, addysg a gofal cymdeithasol

Deall amlygiad hysbysebion alcohol ymhlith disgyblion ysgol uwchradd: rôl oedran mewn ymgysylltu â’r cyfryngau

Prosiect Lles ac iechyd mewn ysgolion (WHISP) – Cam 1

Prosiect Lles mewn Addysg Uwchradd (WISE) – Hapdreial rheoledig clwstwr o ymyrraeth i wella’r hyfforddiant a’r cymorth iechyd meddwl sydd ar gael i athrawon ysgol uwchradd

Rhyw a pherthnasoedd diogel mewn Addysg Bellach (SaFE): astudiaeth aml-achos, dulliau cymysg, i ddatblygu ymyrraeth gynhwysfawr ynghylch iechyd rhywiol i leoliadau addysg bellach

Astudiaethau blaenorol

Deall deilliannau i blant Cymru sy’n cael eu gosod mewn llety diogel

Her AB Filter: treial peilot a gwerthusiad proses o ymyrraeth atal ysmygu aml-lefel mewn lleoliadau addysg bellach

PLAN-A: Gwerthusiad hapdreial rheoledig clwstwr datblygu a dichonoldeb o Ymyrraeth Gweithgarwch Corfforol, dan arweiniad Cyfoedion, i Ferched Ifanc

Ymestyn a dadansoddi data Brecwast Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd

Gweithgarwch a Bwyta’n Iach yn ystod y Glasoed:

Prosiect Dawns Merched Bryste: Hapdreial rheoledig clwstwr o raglen ddawns ar ôl ysgol i gynyddu gweithgarwch corfforol ymhlith merched 11 i 12 oed

Prosiect Dawns Merched Bryste: astudiaeth ddichonoldeb

CHETS – Newidiadau i Gysylltiad Plant â Mwg Tybaco yn yr Amgylchedd, Cymru

CHETS 2 – Newidiadau i Gysylltiad Plant â Mwg Tybaco yn yr Amgylchedd, Cymru 2: Ymchwil i ysmygu mewn ceir sy’n cludo plant

Hapdreial rheoledig clwstwr i brofi effeithiolrwydd ymyrraeth addysgol i hyrwyddo golchi dwylo o ran lleihau absenoldeb mewn ysgolion cynradd

Gwerthuso’r Fenter Brecwast Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd

Gwerthuso’r Bws Coginio yng Nghymru

Adolygiad o dystiolaeth ar gyfer canllaw iechyd y cyhoedd NICE ar ‘Reoli gorbwysedd a gordewdra ymhlith plant a phobl ifanc: gwasanaethau rheoli pwysau drwy ffordd o fyw’

Astudiaeth beilot o bolisïau alcohol a normau cymdeithasol ym mhrifysgolion Cymru

Atal camddefnyddio sylweddau: hapdreial rheoledig o’r Rhaglen Cryfhau Teuluoedd 10-14 (y DU)

Iechyd a lles ysgolion: amgyffredion athrawon ysgol uwchradd

Astudiaeth gwmpasu a dichonoldeb y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion

Cefnogi pobl ifanc agored i niwed yn gymdeithasol ac yn emosiynol mewn ysgolion: gwerthusiad o wasanaeth Bounceback Barnardo’s

Effeithiau ysgolion ac ymyriadau yn amgylchedd yr ysgol ar iechyd: mapio tystiolaeth a chyfuniadau tystiolaeth

Fframwaith Ysgolion Hybu Iechyd Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer gwella iechyd a lles myfyrwyr, a’u cyflawniad academaidd

Atal cam-ddefnyddio alcohol ymhlith pobl ifanc: treial archwiliadol a gwerthusiad o’r rhaglen “Kids, Adults Together”

Heini am Oes Blwyddyn 5: Hapdreial rheoledig clwstwr o ymyrraeth mewn ysgol gynradd i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol, gostwng ymddygiad eisteddog a gwella diet

Addasu a pheilota model ASSIST o gyflwyno ymyrraeth yn anffurfiol, dan arweiniad cyfoedion, i raglen atal cyffuriau ‘Talk to Frank’ mewn ysgolion uwchradd y DU (ASSIST+Frank): datblygu ymyrraeth a chynllun treial peilot

ASSIST (Arbrawf rhoi’r gorau i ysmygu mewn ysgolion) Hapdreial rheoledig o effeithiolrwydd ymyrraeth yn yr ysgol, dan arweiniad cyfoedion, yn ymwneud ag ysmygu

Datblygu a pheilota ymyrraeth mentora cymheiriaid i leihau cyfraddau beichiogrwydd yn yr arddegau ymhlith plant sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal

Ymgysylltu ag Ymchwil: Archwilio Potensial Cyd-gynhyrchu i Iechyd y Cyhoedd

GMI_ALC: Datblygu rhaglen hyfforddiant athrawon ar gyfer ymyrraeth cyfweliadau ysgogiadol grŵp i atal camddefnyddio alcohol mewn ysgolion uwchradd

Gwyddorau Ymddygiadol a Gwneud Penderfyniadau mewn Gofal Iechyd GW4 rhwydwaith GW4 (BeDMaSH)

Sut gall ymyriadau sy’n integreiddio addysg iechyd ac academaidd mewn ysgolion helpu i atal camddefnyddio sylweddau a thrais ymhlith pobl ifanc? Adolygiad systematig a chydblethu tystiolaeth

Cynyddu gweithgarwch corfforol mewn plant cyn oed ysgol: adolygiad systematig, dadansoddiad-meta cyfranogwyr unigol a chynllun ymyrryd peilot (PhD)

Ysgogi newid yn lleol mewn bwlio ac ymddygiad ymosodol trwy amgylchedd yr ysgol (CYNHWYSOL): hapdreial rheoledig clwstwr

Ymchwilio i’r defnydd o fentora i wella deilliannau iechyd, lles ac addysg, a chyflogadwyedd pobl ifanc (PhD)