Mynd i'r cynnwys
Home » Ymchwil » Rhaglenni » Perthnasoedd Cymdeithasol Iach

Perthnasoedd Cymdeithasol Iach

Prif Ymchwilyddai

Yn ystod deng mlynedd gyntaf DECIPHer, datblygodd y ganolfan arbenigedd cynhwysfawr a hanes rhagorol o ymchwil i effaith strwythurau teuluol a pherthnasoedd ar iechyd a lles. Roedd enghreifftiau o astudiaethau’n cynnwys: astudiaethau dichonoldeb a gwerthuso deilliannau rhaglenni atal camddefnyddio sylweddau i deuluoedd; astudiaethau ansoddol yn archwilio profiadau gofalwyr maeth a phreswyl o reoli hunan-niweidio a hunanladdiad gan bobl ifanc; a datblygiad ymyriadau i gysylltu ysgolion a theuluoedd ac addasu a gwerthuso ymyriadau i gefnogi pobl â dementia a’u gofalwyr teulu.

I gyfnerthu’r arbenigedd a’r profiad cyfunol hwn, mae DECIPHer wedi sefydlu rhaglen ymchwil o’r enw ‘Perthnasoedd Cymdeithasol Iach’. Doctor Rhiannon Evans a Doctor Jeremy Segrott sy’n arwain y rhaglen. Mae astudiaethau’n gysylltiedig â’r themâu hyn yn croestorri â blaenoriaethau rhaglenni eraill DECIPHer ac fe’u cefnogir gan arloesedd methodolegol ar draws y ganolfan.

Mae meithrin gallu ar gyfer y rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa, gan gynnwys Cymrodoriaethau Ymchwil Ôl-ddoethurol ac Ysgoloriaethau PhD. Hyd yn hyn, mae ysgoloriaethau PhD wedi mynd i’r afael â: phrofiadau ac anghenion gofalwyr ifanc; ymyriadau i gefnogi iechyd meddwl a lles gofalwyr sy’n berthnasau; datblygu a gwerthuso ymyrraeth i ddarparu maeth a gweithgareddau corfforol yn ystod gwyliau ysgol; a phrofiadau ac anghenion darpar dadau.

Mae ymgysylltu ac effaith yn flaenoriaeth ganolog i’r rhaglen. Mae’n gweithio’n agos gydag ALPHA a Lleisiau CASCADE.Astudiaethau hanesyddol:

An exploration of Trends and experiences of delivery of breastfeeding support in England and Wales, since 2015  

Care-experienced cHildren and young people’s Interventions to improve Mental health and wEllbeing outcomes (CHIMES) Systematic review 

CHETS III – Iechyd plant, e-sigaréts a mwg tybaco: Astudiaeth dull-cymysg

Co-production or adaptation of online interventions for foster care: Promoting the mental health and wellbeing of care-experienced children and young people

Darpariaeth iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau AB (11-25 oed) sydd â phrofiadau o ofal: Astudiaeth dull cymysg o weithrediad, derbynioldeb, angen a chanlyniadau blaenoriaeth

Datblygu asesiad o Theori Newid a’r Gallu i Werthuso yn achos y Dull Ysgol Gyfan o ymdrin â Iechyd Meddwl

Establishing priorities and feasibility of interventions for children and families in Solace refuges. (SOLACE)

Health Pathfinder Evaluation (SafeLives) 

Meithrin ysgolion iach yn feddyliol – beth yw’r cynhwysion actif?

Plant mabwysiedig sy’n dychwelyd i ofal yng Nghymru: Safbwyntiau gweithwyr cymdeithasol

School-based interventions TO Prevent dating and relationship violence and gender-based violence (STOP-DRV-GBV): systematic review to understand characteristics, mechanisms, implementation and effectiveness 

Transdisciplinary Research for the Improvement of Youth Mental Public Health (TRIUMPH NETWORK)

Ydy gofal awdurdod lleol yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant sy’n agored i niwed? Dadansoddiadau hydredol o garfan electronig ôl-weithredol