Mynd i'r cynnwys
Home » Ymchwil » Effaith

Effaith

Mae adroddiad newydd gan y Senedd yn gofyn: Sut gallwn ni atal trais ar sail rhywedd?


Mae adroddiad newydd gan Bwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Senedd Cymru yn ystyried sut y gallwn helpu i roi terfyn ar yr epidemig o drais yn erbyn menywod. Mae’n defnyddio data a thystiolaeth o’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion i lywio ei argymhellion.

Data SHRN yn llywio canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar fepio  


Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer ysgolion uwchradd i helpu mynd i’r afael â’r cynnydd mewn fepio ymhlith pobl ifanc. Mae’r canllawiau, y gellir eu darllen yma, yn darparu gwybodaeth allweddol i ysgolion…

Ymglymiad y cyhoedd – gwneud gwahaniaeth i’r gwaith a wnawn


Mae DECIPHer yn cael ei gefnogi gan grŵp llywio Ymglymiad y Cyhoedd sy’n dod ag arbenigedd o bob cwr o Gymru at ei gilydd i ddatblygu arfer da a gweithgareddau gwerth ychwanegol

Cymru Iach ar Waith am lansio offer gwerthuso


Ers 2019, mae DECIPHer a Cymru Iach ar Waith wedi cydweithio i greu offer asesu anghenion iechyd a lles ar-lein i ddeall, hysbysu a gwerthuso iechyd yn y gweithle yng Nghymru.
Bydd yr offer yn lansio eleni.

Data’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion i gefnogi gwaith monitro Eco-Sgolion


Rhaglen fyd-eang yw Eco-Sgolion sy’n ymgysylltu â 19.5 miliwn o blant ar draws 70 o wledydd. Mae’r rhaglen, sy’n cael ei chynnal yng Nghymru gan Cadwch Gymru’n Daclus, yn ceisio grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc…

Rhywbeth i’w ystyried – mae ymchwil decipher yn cyfrannu at addewid cinio ysgol llywodraeth Cymru


Dyfynnwyd tystiolaeth DECIPHer gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i adroddiad y Comisiynydd Plant

Ymgynghoriad Senedd Cymru ar aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr


Ym mis Chwefror 2022, cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru, ymchwiliad i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr.

Ysgolion a’r Llywodraeth yn defnyddio data SHRN


Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (y Rhwydwaith) yn dwyn ynghyd ysgolion uwchradd ac ymchwilwyr academaidd, llunwyr polisïau ac ymarferwyr o feysydd iechyd, addysg a gofal cymdeithasol i wella iechyd a lles pobl ifanc yn amgylchedd yr ysgol.

Y rhwydwaith ymchwil iechyd mewn ysgolion


Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (y Rhwydwaith) yn dwyn ynghyd ysgolion uwchradd ac ymchwilwyr academaidd, llunwyr polisïau ac ymarferwyr o feysydd iechyd, addysg a gofal cymdeithasol…

CHETS II: Cysylltiad plant â mwg ail-law mewn mannau ‘preifat’


CHETS II: Cysylltiad plant â mwg ail-law mewn mannau ‘preifat’. Mae DECIPHer wedi gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru ar ostwng y drwg y mae mwg tybaco ail-law yn ei wneud i blant.