SHRN | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yw’r rhwydwaith cenedlaethol mwyaf o’i fath yn y byd. Mae’n dod â’r holl ysgolion uwchradd prif ffrwd,a gynhelir yng Nghymru, at ei gilydd gydag ymchwilwyr academaidd, gwneuthurwyr polisi, ac ymarferwyr o’r sector iechyd, addysg a gofal cymdeithasol i hyrwyddo ymagwedd ar sail tystiolaeth a gwella wella iechyd a lles pobl ifanc mewn ysgolion.

Mae Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru (Iechyd ac Addysg), Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymchwil Canser y DU, a WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru). Caiff ei arwain gan y Ganolfan ar gyfer Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer) ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r bartneriaeth hon yn hwyluso unioniad strategol agendâu ymarfer, ymchwil a pholisi.

 Bydd ysgolion y Rhwydwaith yn llenwi Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr electronig bob dwy flynedd. Mae’r arolwg yn seiliedig ar Arolwg Cydweithrediadol Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol, Sefydliad Iechyd y Byd, i ganiatáu integreiddio’r ddau arolwg bob pedair blynedd. Mae casglu data myfyrwyr fel mater o drefn yn cynnwys dros 65% o’r holl bobl ifanc 11 i 16 oed yng Nghymru o dros 90% o ysgolion. Mae’n cyd-fynd â Holiadur Amgylchedd yr Ysgol, sy’n caniatáu ymchwilio i berthnasoedd rhwng polisïau ac arferion ysgolion, a chanlyniadau iechyd myfyrwyr.

Pa ysgolion sy'n cymryd rhan?

Mae’r holl ysgolion prif ffrwd uwchradd a gynhelir gan y wladwriaeth, ynghyd â rhai ysgolion annibynnol, yn aelodau

Participant Schools | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Sut mae ysgolion ar eu helw drwy ymuno?

Caiff ysgolion Adroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr wedi’u teilwra a’u meincnodi yn erbyn data cenedlaethol. Mae grwpiau cynllunio ysgolion (uwch dimau rheoli, rhieni, llais y myfyriwr) yn defnyddio’r rhain ar gyfer cynllunio gweithredu iechyd a monitro a gwerthuso’r cwricwlwm iechyd a lles ac ymagweddau ysgol gyfan.

Mae’r gweithgareddau a’r adnoddau a ddarperir i ysgolion yn canolbwyntio ar rannu arfer yn defnyddio’r data hwn a’r dystiolaeth ymchwil sy’n deillio ohono:

 • Cynigir digwyddiadau ysgol cenedlaethol bob haf i hwyluso dysgu cyffredin ar ddefnyddio data.
 • Mae digwyddiadau ymgysylltu â myfyrwyr yn annog cyfraniad llais y myfyriwr ar lefel ysgol a Rhwydwaith, gyda grŵp pobl ifanc DECIPHer, ALPHA, yn cefnogi eu datblygiad.
 • Darlledir gweminarau i ganiatáu i ganfyddiadau ymchwil SHRN gael eu rhannu a’u trafod gydag ysgolion a’r rheini sy’n cefnogi ysgolion ar draws Cymru.
 • Mae briffiau ymchwil yn crynhoi canfyddiadau allbynnau ymchwil SHRN mewn adroddiadau byr hygyrch, a gaiff eu cylchredeg i ysgolion a phartneriaid polisi ac ymarfer ar gyfer trosi gwybodaeth a gwella system iechyd ysgolion yn barhaus.
 • Cylchredir cylchlythyr amserol i’r holl aelod-ysgolion a rhanddeiliaid allweddol i grynhoi’r dysgu hwn a thynnu sylw ysgolion at gyfleoedd i gymryd rhan ym mhrosiectau ymchwil y Rhwydwaith.

Dyma’r tîm

Tîm craidd SHRN (yn DECIPHer), o’r chwith i’r dde::

Matt Davies – Gweinyddwr Ymchwil

Simon Murphy – Prif Ymchwilydd

Nick Page – Dadansoddwr

Gillian Hewitt – Cydymaith Ymchwil

Joan Roberts – Rheolwr

Danielle Couturiaux – Cynorthwyydd Ymchwil

Graham Moore – Darllenydd, Gwyddorau Cymdeithasol ac Iechyd

SHRN Team

Astudiaethau ymchwil

Mae nifer o gyhoeddiadau ymchwil wedi’u llunio ar sail gwybodaeth o adroddiadau SHRN. Ceir rhestr lawn o’n cyhoeddiadau yma.

Ymchwil

Bydd ymchwilwyr ar brosiectau a fabwysiadwyd gan y Rhwydwaith yn gallu cyrchu:

 • Cymorth gan ymchwilwyr ac ysgolion SHRN i ddatblygu astudiaethau
 • Cymorth i ymgorffori ymglymiad cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth yn eich ymchwil
 • Mynediad at rwydwaith o ysgolion parod o ran ymchwil gyda seilwaith data sydd eisoes yn bodoli (sylfaenol, cyd-destun ysgol a data dilynol)
 • Cymorth gyda recriwtio ysgolion
 • Cyfleoedd i gydweithio a rhannu gwybodaeth gyda’n rhwydwaith o bartneriaid polisi, ymarfer ac academaidd i hyrwyddo effaith
 • Y defnydd o logo a brand y Rhwydwaith ar gynnyrch y prosiect a deunyddiau cyhoeddusrwydd
 • Mae’r Rhwydwaith yn sicrhau bod yr ymchwil yn berthnasol i randdeiliaid i sicrhau y bydd tystiolaeth ymchwil ddilynol yn fwy tebygol o ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar gyfer effaith iechyd y boblogaeth. Mae gwerth astudiaethau sydd wedi’u mabwysiadu gan DECIPHer dros £25 miliwn.

  Ceir rhestr lawn o’n hastudiaethau a fabwysiadwyd yma.

Effaith

Cliciwch yma i weld beth mae SHRN yn ei olygu i’n haelodau a’n partneriaid.

Gwobrau

SHRN Award | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Fe’n cyflwynwyd ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl, a chawsom sylwadau gwych gan y rheini a bleidleisiodd drosom ni: 

Partneriaid

Mae ymchwilwyr DECIPHer ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio gydag ysgolion i ddatblygu’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgol a sicrhau ei fod yn diwallu eu hanghenion. Mae ALPHA, sef grŵp cynghori pobl ifanc yn DECIPHer, yn darparu cyngor a chymorth ychwanegol.

Welsh Government | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod data ar gael o’r arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant oed ysgol yng Nghymru 2013/14. Mae’r data hwn yn cael ei ddefnyddio i ddarparu adroddiad unigol, lefel ysgol ar ymddygiad iechyd eu myfyrwyr i ysgolion y rhwydwaith.

NHS Wales | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru rôl goruchwylio yn Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion ac mae’n sicrhau bod y rhwydwaith yn datblygu mewn modd sy’n gyson â blaenoriaethau a rhaglenni iechyd cyhoeddus cenedlaethol, megis Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Cancer Research UK | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Mae Ymchwil Canser y DU yn cynnig adnoddau i ysgolion yn y rhwydwaith i gefnogi addysg iechyd ac addysgu gwyddoniaeth yn y cwricwlwm a hybu iechyd yn yr amgylchedd ysgol ehangach.

WISERD | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Mae WISERD yn darparu cyswllt strategol â chanolfan ymchwil addysg arweiniol yng Nghymru.

Cysylltwch SHRN

SHRN@cardiff.ac.uk

Dewislen