SHRN | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yw’r rhwydwaith cenedlaethol mwyaf o’i fath yn y byd. Mae’n dod â’r holl ysgolion uwchradd prif ffrwd,a gynhelir yng Nghymru, at ei gilydd gydag ymchwilwyr academaidd, gwneuthurwyr polisi, ac ymarferwyr o’r sector iechyd, addysg a gofal cymdeithasol i hyrwyddo ymagwedd ar sail tystiolaeth a gwella wella iechyd a lles pobl ifanc mewn ysgolion.

Mae Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru (Iechyd ac Addysg), Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymchwil Canser y DU, a WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru). Caiff ei arwain gan y Ganolfan ar gyfer Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer) ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r bartneriaeth hon yn hwyluso unioniad strategol agendâu ymarfer, ymchwil a pholisi.

 Bydd ysgolion y Rhwydwaith yn llenwi Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr electronig bob dwy flynedd. Mae’r arolwg yn seiliedig ar Arolwg Cydweithrediadol Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol, Sefydliad Iechyd y Byd, i ganiatáu integreiddio’r ddau arolwg bob pedair blynedd. Mae casglu data myfyrwyr fel mater o drefn yn cynnwys dros 65% o’r holl bobl ifanc 11 i 16 oed yng Nghymru o dros 90% o ysgolion. Mae’n cyd-fynd â Holiadur Amgylchedd yr Ysgol, sy’n caniatáu ymchwilio i berthnasoedd rhwng polisïau ac arferion ysgolion, a chanlyniadau iechyd myfyrwyr.

Partneriaid

Mae ymchwilwyr DECIPHer ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio gydag ysgolion i ddatblygu’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgol a sicrhau ei fod yn diwallu eu hanghenion. Mae ALPHA, sef grŵp cynghori pobl ifanc yn DECIPHer, yn darparu cyngor a chymorth ychwanegol.

Welsh Government | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod data ar gael o’r arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant oed ysgol yng Nghymru 2013/14. Mae’r data hwn yn cael ei ddefnyddio i ddarparu adroddiad unigol, lefel ysgol ar ymddygiad iechyd eu myfyrwyr i ysgolion y rhwydwaith.

NHS Wales | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru rôl goruchwylio yn Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion ac mae’n sicrhau bod y rhwydwaith yn datblygu mewn modd sy’n gyson â blaenoriaethau a rhaglenni iechyd cyhoeddus cenedlaethol, megis Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Cancer Research UK | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Mae Ymchwil Canser y DU yn cynnig adnoddau i ysgolion yn y rhwydwaith i gefnogi addysg iechyd ac addysgu gwyddoniaeth yn y cwricwlwm a hybu iechyd yn yr amgylchedd ysgol ehangach.

WISERD | DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Mae WISERD yn darparu cyswllt strategol â chanolfan ymchwil addysg arweiniol yng Nghymru.

Cysylltwch SHRN

SHRN@cardiff.ac.uk

Dewislen